عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][نهاد رياست جمهوري][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][صندوق توسعه ملي]
مصوبه‌‌ شماره 39073/ت53133هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/5

اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
نهاد رياست جمهوري ـ صندوق توسعه ملي
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/3/30 به پيشنهاد هيأت امناي صندوق توسعه ملي و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي، موضوع تصويب‌نامه شماره 81155/ت47244هـ مورخ 1391/4/28 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ ماده (39) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده39ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني براي اجراي وظايف پست‌هاي سازماني مصوب صندوق در قالب قراردادهايي است كه به تأييد رئيس هيأت عامل مي‌رسد. به‌كارگيري نيروي انساني در صندوق مبتني بر نياز سازماني و برنامه‌هاي مصوب هيأت عامل است كه با توجه به اصل شايستگي، برابري و عدالت در جذب و شرايط صندوق براساس دستورالعمل مصوب رئيس هيأت عامل انجام مي‌شود.
2ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (43) اضافه مي‌شود:
تبصره3ـ جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزاياي ثابت (مزد پايه يا مزد رتبه)، مزد سنوات، فوق‌العاده‌ها (مزد شغل، جذب، سختي شرايط كار)، تسهيلات رفاهي (حق اولاد، مسكن، خواروبار، يارانه غذا، اياب و ذهاب) و ساير مزاياي غيرمستمر رئيس كل، قائم‌مقام و اعضاي هيأت عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب به رئيس هيأت عامل، قائم‌مقام و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي تسري داده مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه