عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[تمامي وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهاي عمومي غير دولتي]
  • یادداشت:دستورالعمل شامل 7 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ شماره 579095 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/4/1

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 1395/2/27 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در اجراي مواد 54 و 57 قانون مديريت خدمات كشوري و اقدامات برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري (موضوع تصويب‌نامه شماره 562/93/206 مورخ 1393/1/20 شوراي عالي اداري) منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» را به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب نمود كه براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
وزراء و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌نمايد.
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه