عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 38463/ت53203هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/04/02

آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/26 به پيشنهاد شماره 546270 مورخ 1395/3/17 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده 1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند: الف [...ادامه]

ماده2ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به [...ادامه]

ماده3ـ تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري [...ادامه]

ماده4ـ انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانهداري کل کشور ميرسد، تحت نظر هيأت [...ادامه]

ماده5 ـ نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانک عامل/ رکن [...ادامه]

ماده6 ـ بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمايه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را [...ادامه]

ماده7ـ اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانک عامل/رکن مربوط در بازار سرمايه در [...ادامه]

ماده8 ـ قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانک/ عامل رکن مربوط در [...ادامه]

ماده9ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي [...ادامه]

ماده10ـ داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از واگذاري به طلبکاران غيردولتي، صرفاً از طريق [...ادامه]

ماده11ـ خزانهداري کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل اعتبارات [...ادامه]

ماده12ـ دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به صورت وضعيتي را که از طريق واگذاري اسناد [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه