عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 38467/ت53207هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/2

تصويب‌نامه درخصوص تعيين دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي روماني ـ لهستان ـ چك ـ مجارستان ـ كره جنوبيوزارت
راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت
صنعت، معدن و تجارت
letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="AR-SA">هيأت‌وزيران در جلسه 1395/3/30 به پيشنهاد شماره 4163078/220/113 مورخ
1395/3/17 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تصويب كرد:وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور
اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك
اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مندرج در جدول زير تعيين مي‌شوند: رديفدستگاه مسئولنام كشور1وزارت راه و شهرسازيروماني2وزارت امور اقتصادي و داراييلهستان ـ چك ـ مجارستان3وزارت صنعت، معدن و تجارتكره جنوبي


معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق
جهانگيري