عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم تهران][رئيس سازمان زمين و مسکن]
مصوبه‌‌ شماره 300/10944 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/17

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعاوني‌هاي شمال و شمال شرق تهران

استاندار محترم تهران
رييس سازمان زمين و مسكن
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/3/3 موضوع تعيين اولويت مکانيابي اراضي جهت تأمين زمين معوض تعاوني‌هاي واقع در شمال و شمال شرق حريم تهران که در اجراي مصوبه مورخ 1393/10/10 هيأت‌محترم وزيران براي ساماندهي تعاوني‌هاي مذکور پيشنهاد شده است، را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1ـ ضمن يادآوري وجود ظرفيت‌هاي قابل توجه در شهرهاي جديد اقماري اطراف تهران و با توجه به تأکيدات طرح‌هاي فرادست در سطح مجموعه شهري تهران مبني بر جلوگيري از استقرار فعاليت و سکونت جديد در سطح مجموعه شهري تهران، استفاده از پتانسيل شهرهاي جديد موجود به عنوان اولين اولويت در تأمين معوض تعاوني‌هاي مذکور در دستور کار قرار گيرد.
2ـ با عنايت به اينکه ساز وکار شناسايي اعضا، ميزان سهم هر عضو، نحوه ايجاد مالکيت و حقوق ادعايي، ميزان استقبال اعضاي تعاوني‌ها از اراضي معوض و غيره به صورت دقيق مشخص نيست؛ هرگونه اقدام در اراضي مدنظر, اعم از تهيه طرح، آماده‌سازي و .. به صورت مرحله‌اي و با رعايت اولويتهاي پيشنهادي و با رصد ميزان موفقيت طرح توسط دبيرخانه شوراي‌عالي و متناسب با ميزان آزادسازي اراضي تعاوني‌ها انجام گيرد.
3ـ اراضي به مساحت 221 هکتار موسوم به «دره بهشت» با عنايت به وقوع در منطقه چهارگانه محيط زيستي (پارک ملي خجير) به طور کامل از اولويت‌هاي پيشنهادي حذف مي‌گردد.
4ـ از آنجا که حدود 85% سطح اراضي موسوم به طاهرآباد در شيب بيش از 15% (و از اين مقدار حدود 50% درشيب بيش از 30%) واقع شده‌اند، و اين در حاليست که اراضي با شيب مناسب (کمتر از 15%) نيز در سطح سايت پراکنده‌اند. لذا هرگونه توسعه شهري در آن متضمن هزينه آماده‌سازي فراوان خواهد بود. ضمن اينکه ماهيت تپه ماهوري زمين باعت شده که الگوي بارگذاري تراکمي در آن بيشتر متمايل به تراکم‌هاي کم و متوسط با قطعات بزرگ باشد که اين امر علي رغم پتانسيلهاي مناسب زمين، با اهداف اصلي تخصيص اراضي که استفاده حداکثري از سطح زمين براي پاسخگويي به بيشترين متقاضي است، در تعارض است. لذا زمين مذکور به عنوان آخرين اولويت و پس از تأييد دبيرخانه شوراي‌عالي مطرح گردد.
5 ـ شوراي‌عالي مکانيابي اراضي درسه نقطه ديگر را مطابق پيشنهاد مشاور و به ترتيب اولويت شامل: اراضي عرب آباد، گلدره و شريف آباد منوط به تحقق شرايط زير تائيد مي‌نمايد:
1ـ 5 ـ وزارت نيرو ظرف مدت حداکثر دو ماه در خصوص امکان تخصيص آب در اراضي مذکور اعلام نظر نمايد.
2ـ 5 ـ بخش‌هايي از اراضي که به هر دليل اعم از شيب زياد (بيش از 30%)، حرايم قانوني، معارضان حقوقي و غيره اساساً غير قابل برنامه‌ريزي مي‌باشند از شمول مطالعات و تهيه طرح خارج شوند. (مخصوصا در مورد اراضي گلدره)
3ـ 5 ـ تمهيدات لازم جهت حداکثر بارگذاري تراکمي, حداقل به ميزان طرح جامع شهرهاي مجاور و با حفظ کيفيت فضايي و عملکردي اتخاذ گردد.
4ـ 5 ـ عدم تداخل اراضي شريف آباد با مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط‌زيست الزامي است.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي