عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز]
مصوبه‌‌ شماره 300/10139 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/11

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرك صنعتي دارويي بركت

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/3/3 موضوع درخواست احداث شهرك صنعتي دارويي بركت در خارج از حريم شهر كوهسار را مورد بررسي قرارداد و ضمن تذکر اين نکته که مصوبه مورخ 1390/6/13 هيأت محترم وزيران با احکام طرح مجموعه شهري مبني بر محدوديت استقرار جمعيت و فعاليت در اطراف تهران و سياست کلي محدوديت استقرار صنايع درشعاع 120 کيلومتري تهران و همچنين با ضوابط کلي پدافند غيرعامل با توجه به تمرکز صنايع حساس دارويي در يک نقطه درتعارض است؛ با اين حال و با عنايت به اينکه مصوبه هيأت‌وزيران فعلا نافذ و حاكم مي‌باشد و با توجه به غير زراعي بودن اراضي مورد نظر (اراضي مورد نظر منابع ملي بوده و در حريم قبلي شهر كوهسار واقع شده و از طرف اداره كل راه و شهرسازي استان به متقاضي واگذار شده است) با كليات موضوع منوط به تحقق شرايط زير موافقت مي‌نمايد:
1ـ در طرح شهرك، قابليت استقرار بيش از دويست واحد صنعتي دارويي پيش‌بيني شده است و اين تعداد با توجه به كل كارخانه‌هاي دارويي موجود متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام و سايرين، بسياربيش از نياز واقعي است. لذا پيشنهاد مي‌گردد با حفظ كليت طرح، هرگونه عمليات اجرائي حداكثر در يك سوم از اراضي (حدود شصت هكتار) صورت گيرد و مابقي اراضي با حفظ كاربري موجود در طرح شهرك تثبيت گردد و شهرك ساز ضمن حفظ كليت طرح پيشنهادي شهرك از اجراي واحدهاي متقاضي به صورت پراكنده در سايت خودداري نمايد.
2ـ با عنايت به اينكه طبق مصوبه صدرالذكر هيأت‌وزيران تحقق احداث شهرك دارويي بركت مستلزم انتقال كارخانه‌هاي موجود ستاد اجرايي از محدوده شهر تهران مي‌باشد، مقررگرديد برنامه مدون و مشخص انتقال كارخانه‌هاي مذكور شامل كاربري فعلي و آتي اراضي کارخانه‌هاي منتقل شده و توافقات مورد نياز در هماهنگي كامل با طرح جامع و تفصيلي تهران ظرف مدت حداكثر سه ماه به دبيرخانه شوراي عالي ارائه و در صورت تائيد به همراه اسناد شهرك دارويي ابلاغ شود.
3ـ با عنايت به قرارگيري شهرك پيشنهادي بر روي سفره‌هاي آب زيرزميني، لازم است طرح جامع جمع‌آوري و مديريت پساب‌ها و پسماندهاي شهرك توسط مشاور ذيصلاح تهيه و پس از تائيد مشترك وزارت نيرو و اداره كل محيط زيست استان به همراه اسناد طرح توسط دبيرخانه شوراي عالي ابلاغ شود.
4ـ نقشه تفكيكي شهرك و ضوابط ساخت و ساز با تاكيد بر حداقل بارگذاري ممكن و با رعايت مفاد بند 2 پس از تائيد دبيرخانه شوراي عالي ابلاغ گردد.
5 ـ شرايط مندرج درمصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مربوط به اراضي وزارت كشور و همچنين مفادنامه شماره 2576/1/912 مورخ 1391/4/28 اداره كل حفاظت محيط زيست به طور كامل در طرح لحاظ شود. علاوه بر موارد فوق کليه واحدهايي که در اين شهرک استقرار مي‌يابند موظف به انجام ارزيابي اثرات زيست‌محيطي و رعايت استانداردها و حدود مجاز خروجي مطابق با استانداردهاي روز دنيا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست هستند. مسئولين شهرک موظفند قبل از انجام هرگونه عمليات اجرايي ارزيابي زيست محيطي تجمعي شهرک را انجام داده و تأييد لازم را از سازمان حفاظت محيط زيست اخذ نمايند.
6 ـ مجوز تخصيص آب صنعت مورد نياز از وزارت نيرو اخذ شود.
7ـ با توجه به اينکه پيش‌بيني مي‌شود اشتغال قابل توجهي پس از بهره‌برداري براي اين شهرک صنعتي ايجاد گردد، لذا مي‌بايست مطالعات ترافيکي در قالب مطالعات عارضه‌سنجي براي اين شهرک انجام شود و اثرات آن بر روي آزاد راه تهران، کرج، قزوين و ساير مسيرهاي مرتبط مبني بر ترافيک ساعت اوج، تحليل و محاسبه گردد.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي