عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8
مصوبه‌‌ شماره 169 الي 187 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/3/11

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/217 مورخ 1395/3/25بسمه تعاليجناب آقاي جاسبيمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايرانبا سلاميك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 169الي187
مورخ 1395/3/11 با موضوع:«ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور درخصوص برقراري عوارض بر بانكها»
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/3/11                      شماره دادنامه: 169 الي
187  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 


رديفکلاسه پروندهشاکيطرف شکايتموضوع شکايت و خواسته190/217بانک تجارت
استان قمشوراي اسلامي
شهر قمابطال ماده 16 و بندهاي 1ـ16، 2ـ16
و بند الف و تبصره ذيل آن و بندهاي الف ـ1 و الف ـ2 مصوبه شماره 3488/ش
ـ1382/11/14290/880بانک صادرات
بوشهرشوراي اسلامي
شهر بوشهرابطال بند هـ ماده 14 لايحه چگونگي
اخذ هزينه‌هاي بهاي خدمات تبليغات محيطي از تابلوهاي منصوب در شهر390/1042بانک پارسيانشوراي اسلامي
شهر شاهرودابطال تعرفه‌هاي عوارض سالهاي 1387،
1388 و 1389 در بخش عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز و نظاير آنها به
ترتيب به شماره‌هاي 3573-1386/11/13، 2641-1387/11/16 و 2807-1388/11/14492/892 93/85بانک صادرات
همدان و بانک مليشوراي اسلامي
شهر مريانجابطال تعرفه عوارض محلي سالهاي
1388، 1389، 1390، 1391، 1392 در قسمت تعيين عوارض بهاي خدمات، افتتاح، ساليانه،
نصب و ساليانه عابربانک592/937 93/374 93/615 94/568بانک ملي
ـ  بانک تجارت استان آذربايجانشرقي- بانک
ملت- بانک رفاه کارگرانشوراي اسلامي
شهر تبريزابطال بند 8 ماده 34 تعرفه‌هاي
عوارض محلي سالهاي 1387 الي 1392 و بند 6 ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1393692/1245بانک رفاه
کارگرانشوراي اسلامي
شهر خنجابطال بندهاي الف و د رديف يک
صورتجلسه شماره 132ـ 1387/11/14792/1269بانک صادراتشوراي اسلامي
شهر آران و بيدگلابطال تعرفه عوارض محلي سال 1391 در
خصوص تعيين عوارض محلي فعاليت فعالان اقتصادي (غير مشمول قانون نظام صنفي)
خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهرـ سالانه893/58بانک قرض‌الحسنه
مهر ايرانشوراي اسلامي
شهر بجنوردابطال بند 4 مصوبه شماره 617/8 ـ
1390/3/8 در قسمت دريافت حق کسب و پيشه از بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري993/110بانک تجارتشوراي اسلامي
شهر اروميهابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال
1389 در خصوص تعيين عوارض اختصاصي بر درآمد بانکها و مؤسسات اعتباري و مالي و
صندوق قرض‌الحسنه1093/213بانک کارآفرينشوراي اسلامي
شهر کرمانابطال رديفهاي 63 الي70 مصوبه مربوط
به عوارض بهاي خدمات شهري در سال 13921193/403شرکت اعتباري
عسگريهشوراي اسلامي
شهر تهرانابطال شق (ز) تبصره 1 مصوبه جلسه
41-1392/11/8 به شماره 6/41/92/41293/691بانک کارآفرينشوراي اسلامي
شهر کرمانابطال رديفهاي 64 الي 71 مصوبه مربوط
به عوارض بهاي خدمات شهري در سال 13931393/706بانک کارآفرينشوراي اسلامي
شهر قمابطال رديف 13-65 از مصوبه شماره
3488-1382/11/141493/873بانک ملتشوراي اسلامي
شهر تيرانابطال تعرفه عوارض محلي سال 1392 در
خصوص تعيين عوارض بر محل فعاليت بانکهاي (خصوصي
letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ـ دولتي) و پست بانک1594/164بانک مليشوراي اسلامي
شهر دزفولابطال بند 16ـ1 مصوبه دويست و چهل و
يکمين جلسه مورخ 1391/11/4 در خصوص اخذ عوارض بهاي خدمات شهري1694/463بانک توسعه
تعاونشوراي اسلامي
شهر کرمانابطال بندهاي 64 الي 69 مصوبه مربوط
به بهاي خدمات شهري در سال 1390


گردش کار:
شکات به شرح دادخواستها و شکايت نامه‌هاي تقديمي در اعتراض به مصوبات مورد شکايت
مفاداً اعلام داشته‌اند:1ـ قانون پولي و بانکي کشور مصوب
1351/4/18 اجازه تأسيس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزي واگذار کرده و بديهي
است که اجازه تأسيس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئيات آن من جمله نصب تابلو مي‌باشد
که صرفاً معرف شعبه و تسهيل مراجعات مردم بوده و جنبه تبليغاتي ندارد و شهرداريها
در اين رابطه خدمتي ارائه نمي‌نمايند تا شوراهاي اسلامي تعيين و مجاز به اخذ عوارض
باشند.2ـ با توجه به تعريف و مفهوم واحد صنفي
در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 بانکها از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب
نمي‌شوند. بنابراين اطلاق صنف يا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهيت فعاليت آنها
بوده و از اين رو به عنوان صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل خدماتي تلقي نمي‌گردند تا
مشمول عوارض شوند.3ـ برابر بند ب ماده 30 قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 1373/12/28وضع هرگونه
عوارض بر بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌باشد که در هيچ يک از مصوبات شوراي
شهر اين امر ملاحظه نمي‌شود.4ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان
خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، مفيد اختيار شوراي اسلامي در وضع و
برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانکها نمي‌باشد همچنين اختيار مندرج
در بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و
انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و موازين قانوني است.5 ـ به صراحت بند 11 ماده 12 قانون
ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خدمات بانکي و اعتباري بانکها از پرداخت
ماليات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 اين قانون نرخ عوارض شهرداري‌ها در رابطه با
کالا و خدمات بانکي که مي‌بايست براي آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانکها
از اين بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض مي‌باشند. همچنين به موجب ماده 50 اين
قانون ياد شده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه‌دهندگان خدمات که در
اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده و همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي
ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير
عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي
و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و حکم مقرر در تبصره اين ماده نيز دلالت بر اين معني
دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و
تصويب عوارض کشوري و ملي        نمي‌باشند و با توجه به اين که حوزه فعاليت
بانکها کشوري مي‌باشد، لذا وضع عوارض توسط شوراي اسلامي براي بانکها از صلاحيت
آنها خارج است و برابر ماده 53 قانون فوق‌الذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون
ماليات بر ارزش افزوده ممنوع مي‌باشد. با عنايت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات
شوراهاي اسلامي شهرهاي طرف شکايت در تعيين عوارض براي بانکها با عناوين مختلف
مانند عوارض بر محل فعاليت بانکها، عوارض کسب و پيشه، بهاء خدمات شهري از بانکها،
عوارض اختصاصي بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و ساليانه بانکها، عوارض نصب و
ساليانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده‌اند.متن مصوبه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير
مي‌باشد:«ماده16ـ
عوارض تابلو:1ـ16ـ استاندارد تابلو قابل نصب در
پيشاني مغازه و بر روي بام که از اخذ عوارض معاف مي‌باشد، بايد حداکثر 150
سانتيمتر طول، 50 سانتيمتر عرض و 30 سانتيمتر پيش آمدگي داشته باشد.2ـ16ـ تابلوهايي که مشمول اخذ عوارض مي‌گردند.الف ـ تابلوهاي شناسايي:هر واحد تجاري فقط جهت شناسايي نوع شغل
خود و اسم و فاميل مي‌تواند از يک تابلو و در حد استاندارد استفاده نمايد که از
پرداخت عوارض معاف مي‌باشد. (نوشته مي‌بايستي فارسي باشد).تبصره: در صورتي که نوشتار تابلو لاتين باشد به عنوان تابلو
تبليغاتي تلقي مي‌گردد.الف ـ1ـ عوارض تابلو اضافه تر از حد
استاندارد با فرمول زير محاسبه مي‌گردد. mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:FA">  الف ـ2ـ در صورتي که نوشتار تابلو تبليغاتي
خارجي باشد به عنوان تابلو تبليغاتي تلقي گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهاي تبليغاتي
محاسبه مي‌گردد.ماده14: تابلوهاي مشروحه زير از پرداخت هزينه‌هاي بهاي خدمات
تبليغات محيطي
معاف مي‌باشند.ه) تابلوهاي منصوب بر سر در واحدهاي
دولتي، نهادهاي انقلابي، نيروهاي نظامي و انتظامي به مساحت حداکثر 4 مترمربع، به
استثناي شرکتهاي دولتي، شعب بيمه‌ها و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري«لايحه برقراري عوارض مشاغل بر بانکها و
مؤسسات اعتباري مجاز و نظاير آن»

رديفعنوان شعباتسال 1386پيشنهادي شهرداري سال1387


(ماهيانه ـ ريال)تصويب شوراي اسلامي سال 1387


(ماهيانه ـ ريال)1شعبات
مرکزي تا 100متر بنا000/000/1000/200/1 1/1شعبات
مرکزي از 101متر به بالا000/500/1000/800/1 2شعبات
فرعي تا 100متر بنا000/500000/600 1/2شعبات
فرعي از 101متر به بالا000/700000/850 3صندوقهاي
قرض‌الحسنه000/25000/30 


 

رديفعنوان شعباتسال 88پيشنهادي شهرداري سال 1388


(ماهيانه ـ ريال)تصويب شوراي اسلامي سال 1388


(ماهيانه ـ ريال)1شعبات
مرکزي تا 100متر بنا000/200/1000/440/1000/440/11/1شعبات
مرکزي از 101متر به بالا000/800/1000/160/2000/160/22شعبات
فرعي تا 100متر بنا000/600000/720000/7201/2شعبات
فرعي از 101متر به بالا000/850000/020/1000/020/13صندوقهاي
قرض‌الحسنه000/30000/36000/36


 «لايحه برقراري عوارض بر بانکها و مؤسسات
اعتباري مجاز و عابر بانکهايا دستگاه ATM و نظاير آن»

رديفعنوان شعباتپيشنهادي شهرداري


سال 1389


(ماهيانه ـ ريال)تصويب شوراي اسلامي سال 1389 (ماهيانه ـ ريال)1شعبات
مرکزي تا 100 متر بنا000/440/1000/700/11/1شعبات
مرکزي از 101 متر به بالا000/160/2000/600/22شعبات
فرعي تا 100 متر بنا000/720000/8501/2شعبات
فرعي از 101 متر به بالا000/020/1000/200/13صندوقهاي
قرض الحسنه000/36000/404عابر
بانکها يا دستگاه
letter-spacing:-.3pt">ATM شعبات مرکزي و ساير نقاط سطح شهر000/60000/50


 تعرفه عوارض صنفي ماهيانه سال 1388 شهر
مريانج (ارقام به ريال)
رديفشرح اقلام عوارضمصوب قبليپيشنهاديمصوب جديد333عوارض حق افتتاح مؤسسات مالي و
اعتباري و بانکها5 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به
زيربنا5 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به
زيربنا5 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زيربنا334عوارض ساليانه مؤسسات مالي و اعتباري
و بانکها1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به
زيربنا1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زير
بنا1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زير
بنا


 تعرفه عوارض صنفي ماهيانه سال 1389 شهر
مريانج (ارقام به ريال)
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">رديفmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">شرح اقلام عوارضmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">مصوب قبليmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">پيشنهاديmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">مصوب جديدmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">347"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض حق افتتاح مؤسسات مالي و اعتباري
و بانکها"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">5 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زيربناmso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">5×P×Sletter-spacing:-.3pt">5×P×S -.3pt" lang="FA">mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">348"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض ساليانه مؤسسات مالي و اعتباري و
بانکها"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زيربنا"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زيربنا"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">1 برابر ارزش منطقه‌اي نسبت به زيربنا


 تعرفه عوارض صنفي سال 1390 شهرداري مريانجکد عوارضشرح عوارضمستند قانونينحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحات0104003عوارض نصب و ساليانه عابر
بانکهاتبصره 1
ماده 50 قانون ماليات بر
ارزش
افزوده مصوب
سال 1387 و بند 16 ماده 71 و
ماده 77 قانون شوراهاmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض نصب سيستم
عابر بانک (
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">ATM mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">)
و
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.4pt" lang="FA">مؤسسات مالي و
اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه
-.3pt" lang="FA">: letter-spacing:-.3pt"> S1×P×5×%10 -.3pt" lang="FA">


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض ساليانه سيستم
عابر بانک (
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">ATM mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">)
و مؤسسات مالي و اعتباري صندوقهاي قرض‌الحسنه:
letter-spacing:-.3pt">S1×P×1×%10 -.3pt" lang="FA">


Nazanin;letter-spacing:-.3pt">S1 letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : مساحت زيربناي بانک يا مؤسسه


Nazanin;letter-spacing:-.3pt">P letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : قيمت منطقه‌اي


تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري مريانج

"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:bold" lang="FA">کد عوارضmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">شرح عوارضmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">مستند قانونيmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">نحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحاتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">0104003mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">بهاي خدمات و
عوارض افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و
صندوقهاي قرض‌الحسنهmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون
شوراهاNazanin;letter-spacing:-.3pt">P letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : قيمت منطقه اي دارايي


Nazanin;letter-spacing:-.35pt">S1 letter-spacing:-.35pt"> : مساحت اعيان
(زيربناي بانک يا مؤسسه)


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض افتتاح
بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها:
Nazanin;letter-spacing:-.3pt"> S1×p×5 -.3pt" lang="FA">


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض ساليانه
بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها:
Nazanin;letter-spacing:-.3pt"> S1×P×1 -.3pt" lang="FA">


-.3pt" lang="FA">بهاي خدمات بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه: mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> letter-spacing:-.3pt" lang="FA">mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">0104003mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض نصب و
ساليانه عابر بانکهاmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون
شوراهاmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض نصب سيستم
عابر بانک (
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">ATM mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">)
و
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.6pt" lang="FA"> مؤسسات مالي و
اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه
-.3pt" lang="FA">: letter-spacing:-.3pt"> S1×P×5×%10 -.3pt" lang="FA">


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض ساليانه
سيستم عابر بانک (
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">ATM mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">)
و مؤسسات
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.5pt" lang="FA"> مالي و اعتباري
صندوقهاي قرض‌الحسنه:
-.3pt" lang="FA">


Nazanin;letter-spacing:-.3pt">S1 letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : مساحت زيربناي بانک يا مؤسسه


Nazanin;letter-spacing:-.3pt">P letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : قيمت منطقه اي


 "Times New Roman Bold";letter-spacing:-.5pt;font-weight:bold" lang="FA">کد عوارضmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">شرح عوارضmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:
bold" lang="FA">مستند قانوني"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt;font-weight:bold" lang="FA">نحوه وصول عوارض
تصويبي و توضيحاتletter-spacing:-.3pt" lang="FA">103003mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">بهاي خدمات و
عوارض افتتاح و ساليانه بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و
صندوقهاي قرض‌الحسنهmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده71 و ماده 77 قانون
شوراهاNazanin;letter-spacing:-.3pt">p letter-spacing:-.3pt" lang="FA"> : قيمت منطقه اي دارايي


Nazanin;letter-spacing:-.5pt">S1 letter-spacing:-.5pt" lang="FA"> : مساحت اعيان (زيربناي بانک يا
مؤسسه)


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض افتتاح
بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها:
Nazanin;letter-spacing:-.3pt"> S1×p×5


mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">عوارض ساليانه
بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها: 
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">S1×P×1 letter-spacing:-.3pt" lang="FA">


عوارض تابلو سال 1387ماده 34: عوارض تابلوها8 ـ
تابلوهاي سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به
دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ کلينيکها ـ
بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر
letter-spacing:-.2pt" lang="FA">مترمربع ( mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt">P "Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">2×مساحت تابلو)
تعيين مي‌شود.mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="FA">عوارض
تابلو سال 1388mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold" lang="FA">ماده
34: عوارض تابلوهاmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">8 ـ تابلوهاي سر
درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به دولت و يا
دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ کلينيکها ـ
بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر
مترمربع (
Nazanin;letter-spacing:-.2pt">P letter-spacing:-.2pt" lang="FA">2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود.عوارض تابلو سال 1389ماده 34: عوارض تابلوها8 ـ
تابلوهاي سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به
دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ کلينيکها ـ
بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر
مترمربع (
-.2pt">P2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود.عوارض تابلو سال 1390ماده 34: عوارض تابلوها8 ـ
تابلوهاي سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به
دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ کلينيکها ـ
بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع
(
-.2pt">P2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود.عوارض تابلو سال 1391ماده 34: عوارض تابلوها8 ـ
تابلوهاي نصب شده بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها، نيروهاي انتظامي به استثناي
شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري.عوارض تابلو سال 1392ماده 34: عوارض تابلوها8 ـ تابلوهاي نصب‌شده بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها،
نيروي انتظامي به استثناي
شرکتهاي
دولتي، شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه.عوارض تابلو سال 1393ماده 33ـ عوارض تابلوهارديفنوع تابلومدت نصب 6تابلوهاي
نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانهاي انتفاعي اعم از دولتي يا وابسته
به دولت، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري)سالانه...... سالانهتا اندازه
6 مترمربعmso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.3pt">P mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="FA">4 Nazanin;letter-spacing:-.3pt"> روزانهاز 1
مترمربع تا 15 مترمربع3500 ريال روزانهاز 1
مترمربع تا 30 مترمربع7000 ريال روزانهاز 1
مترمربع تا 60 مترمربع10000
ريال


 صورتجلسه شوراي اسلامي شهر خنج      شهرستان خنج   استان فارس         صورتجلسه: 132


شماره جلسه: 132                  ساعت تشکيل جلسه: 10:00       تاريخ تشکيل جلسه 1387/11/14                     


محل تشکيل جلسه: دفتر شورا


 رديفدستورجلسهمتقاضي لايحه يا
طرحشماره و تاريخ
پيشنهاد1تقاضاي شهرداري محترم مبني بر نحوه و
مبلغ وصول عوارض پيمانکاري، پسماندها و بانکهاي واقع در محدوده شهر به منظور
اجرا از ابتداي سال 1388 با توجه به نامه معاونت محترم امور عمراني استانداريـ498ـ1387/11/13


 رديف دستورجلسهخلاصه مذاکرات1با وصول عوارض پيمانکاري، پسماندها و بانکها به شرح ذيل
موافقت گرديد:


1ـ وصول 1% پيمانکاري از کليه قراردادهاي عمراني و خدماتي
واقع در محدوده مصوب شهر


2ـ هزينه خدمات


الف ـ شعب بانکها ماهيانه 000/500/1 ريال


ب ـ .......


ج ـ .....


د ـ شعب بانکهاي خصوصي
ماهيانه 000/500/1 ريال


 mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">تعرفه: 2048                          شهرداري آران و بيدگلmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.5pt" lang="FA">موضوع تعرفه: ضريب
محاسبه (
Nazanin;letter-spacing:-.5pt">x letter-spacing:-.5pt" lang="FA">) نوع فعاليت محل فعاليت فعالان
اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي در محدوده و
حريم مصوب شهرmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">تعرفه نوع فعاليت:
به شرح جدول زير مي‌باشد.mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA"> mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">رديفmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">نوع فعاليتmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">ستون 1
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold">fmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">ستون 2
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold">fmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">ستون 3
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold">fmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt;font-weight:
bold" lang="FA">ستون 4
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold">fletter-spacing:-.2pt" lang="FA">8mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">بانکهاmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">37/1%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">1/1%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">93%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">84%letter-spacing:-.2pt" lang="FA">9mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">موسسات مالي و
اعتباريmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">6/1%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">87%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">74%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">67%letter-spacing:-.2pt" lang="FA">10mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">پست بانکmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">6/1%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">87%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">74%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">67%letter-spacing:-.2pt" lang="FA">11mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">موسسه قرض
الحسنهmso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">27%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">22%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">18%mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="FA">16%


نامه شماره 32345/11-1390/3/3 شهرداري در خصوص دريافت حق
کسب و پيشه از
پزشکان
و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري برابر تعرفه سال 1389 مطرح، شورا با نظر شهرداري
اعلام موافقت مي‌نمايد.ماده5 ـ عوارض‌اختصاصي بردرآمد بانکها و مؤسسات
اعتباري
و مالي و صندوق قرض‌الحسنه لايحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي
براي اجرا در سال 1392 (به ريال)

رديففهرست بهاء خدمات
شهرداري از محل مراکز عمومي، دولتي و خصوصيمبلغ مصوب براي
اجرا در سال 1391مبلغ مصوب براي
اجرا در سال 1392دوره محاسبه بهاء
خدمات شهريشعاع محدوده وصول
بهاء خدمات شهري63خدمات
شهري بانکهاي دولتي 64سرپرستي
بانکها100/380/4115/037/5ماهيانهحوزه
استحفاظي65شعب
بانکهاي درجه يک و باجه‌ها100/650/3615/197/4ماهيانهحوزه
استحفاظي66شعب
بانکهاي درجه دو و باجه‌ها600/102/3990/567/3ماهيانهحوزه
استحفاظي67شعب
بانکهاي درجه سه و باجه‌ها600/737/2240/148/3ماهيانهحوزه
استحفاظي68خدمات
شهري بانکهاي خصوصي 69سرپرستي
بانکهاي خصوصي100/380/4115/037/5ماهيانهحوزه
استحفاظي70شعب
بانکهاي خصوصي و باجه‌ها600/737/2240/148/3ماهيانهحوزه
استحفاظي


 تبصره يکم (1):تابلوهاي
ذيل مادام که رعايت کامل ميزان سقف تعيين شده در مصوبات ابلاغي را بنمايند مشمول
پرداخت عوارض موضوع اين اصلاحيه نمي‌باشند.ز ـ
تابلوهاي شرکتهاي دولتي و شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف سه مترمربع
در صورتي که تابلوهاي مذکور جنبه تبليغاتي نداشته باشد.لايحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي براي
اجرا در سال 1393 (به ريال) 

رديففهرست بهاء خدمات شهرداري از محل
مراکز عمومي، دولتي و خصوصيمبلغ مصوب براي اجرا در سال 1392مبلغ مصوب براي اجرا در سال 1393دوره محاسبه بهاء خدمات شهريشعاع محدوده وصول64خدمات شهري بانکهاي دولتي 65سرپرستي بانکها115/037/5000/793/5ماهيانهحوزه استحفاظي66شعب بانکهاي درجه يک و باجه‌ها615/197/4000/827/4ماهيانهحوزه استحفاظي67شعب بانکهاي درجه دو و باجه‌ها990/567/3000/103/4ماهيانهحوزه استحفاظي68شعب بانکهاي درجه سه و باجه‌ها240/148/3000/620/3ماهيانهحوزه استحفاظي69خدمات شهري بانکهاي خصوصي 70سرپرستي بانکهاي خصوصي115/037/5000/793/5ماهيانهحوزه استحفاظي71شعب بانکهاي خصوصي و باجه ها240/148/3000/620/3ماهيانهحوزه استحفاظي


 

13ـ 65شعب بانکها (عوارض پايه)سال 1381مساحت زيربنا × P 1% + 500000سال 1382مساحت زير بنا× P 1% + 550000سال 1383مساحت زيربنا× P 1% + 600000


 
عنوان: عوارض بر محل فعاليتهاي بازرگاني، اداري،
خدماتي، تجاري ....کد: 1403