عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][سازمان سنجش و آموزش كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/2/28

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور


روابط زیرمجموعه