عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20769
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/6
  • دستگاه مجری:[واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور]
مصوبه‌‌ شماره 100/18772/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/4/2
شماره: 100/18777/9000
1395/04/02
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
سلام عليكم
با احترام تصوير بخشنامه شماره 100/18772/9000 مورخ 2/4/1395 رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت ليالي قدر و عيد سعيد فطر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور

به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها، مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب 15 روز مرخصي داده شود. اين مرخصي به مدت 15 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود.
الف ـ زندانيان محکوم به حبس:
1) محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.
2) محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس.
3) محکومين به حبس از 5 تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

4) محکومين به حبس از يک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
5) محکومين به حبس کمتر از يکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
6) محكومين به حبس كه باقيمانده حبس آنها كمتر از شش ماه باشد،‌ به شرط تحمل حداقل 15 روز حبس.
تبصره: محکومين به حبس که باقيمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاكي يا مدعي خصوصي باشند، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي‌شود.
ب ـ زندانياني که صرفاً به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند:
1) محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از يکصد ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2) محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از پنجاه ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
3) محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن تا پنجاه ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل 15 روز حبس.
تبصره: محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن تا پنجاه ميليون ريال بوده و فاقد شاكي يا مدعي خصوصي باشند، مرخصي منتهي به آزادي اعطا مي‌شود.
ج ـ محکومين جرائم غيرعمدي و محکومين مالي:
زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرائم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت‌هاي مالي، صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهندبود.
تبصره: در مورد محکومين موضوع اين بند که داراي شاکي‌هاي متعدد مي‌باشند، چنانچه محکومين در زمان بهره مندي از مرخصي يا تمديد آن موفق به اخذ رضايت برخي از شکات گردند، تمديد مجدد مرخصي بمنظور اخذ رضايت از ساير شکات امکان پذير خواهد بود.
د ـ مرتکبين جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود:
محکومين جرايم سرقت ‌هاي مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدم ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشاء، اسيد پاشي، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق،‌ ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روان گردان‌ها،‌ قاچاق اسلحه،‌ انسان و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رييس زندان يا شوراي طبقه‌بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند.
تبصره يك: در مورد سارقين داراي محكوميت بيش از يك سال و محكومان مواد مخدري که ميزان محکوميت آنان بيش از پنج سال باشد، ترتيبي اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت يکبارخود را به مراجع انتظامي محل سکونت خويش معرفي نمايند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:
1ـ بيش از 5 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن، موضوع بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
2ـ بيش از 100 كيلو گرم ترياك و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذكور
3ـ بيش از 30 گرم هرويين و روان گردانها و ملحقات آنها، موضوع بند 6 ماده 8 قانون مذکور.
دادستانهاي سراسر کشورملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني