عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/1
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 34987/52982 هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/25

اصلاح ماده (31) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
نظر به اينكه در ماده (31) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 1395/3/22 عبارت «(اعم از مشمول و غيرمشمول اين قانون)» به اشتباه تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.
دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي‌ميرزايي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه