عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/1
مصوبه‌‌ شماره 99 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/2/28

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 92/885 مورخ 1395/3/19بسمه تعاليجناب آقاي جاسبيمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايرانبا سلاميك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 99 مورخ
1395/2/28 با موضوع:«ابطال مصوبه شماره 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر
اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال
مي‌گردد.مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربينتاريخ دادنامه:
1395/2/28       شماره دادنامه: 99      کلاسه پرونده: 92/885مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشاكي: آقاي عليرضا آل عباسموضوع
شکايت و خواسته:

ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي
شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با
امور ساختمانگردش
کار:
شاکي به
موجب دادخواستي ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص
اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته
اعلام کرده است که:«به استناد تبصره 1
ماده 50 قانون ارزش افزوده و ماده 52 قانون ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر مشهد
مصوبه مبني بر اخذ عوارض شغلي از مهندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش
مسکن مهر و خدمات مهندسي اجرا مي‌کنند وضع کرده است که به استناد ماده 50 و 52
قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شوراي شهر مشهد ممنوع بوده است و به استناد
ماده 52 قانون ارزش افزوده چون درآمد مهندسين شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب
ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول قانون ماليات مستقيم است به استناد ماده 52
قانون ارزش افزوده بند 2 از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مستثنا مي‌باشد و به
استناد ماده 50 همان قانون وضع عوارض شغلي بر مهندسان ممنوع است و به استناد رأي هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 27 آذر ماه 1391، کلاسه پرونده 88/88 و شماره
دادنامه 664 ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:1ـ دستور موقت مبني بر
عدم اجراي مصوبه شوراي شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداري مشهد2ـ ابطال کل مصوبه شوراي
شهر مشهد شماره جلسه 142 شماره صدور 461/91/33ـ ابطال تأييديه
استانداري خراسان رضوي و فرمانداري مشهد به شماره 461/91/ش ـ 1391/2/94ـ استرداد کل وجوه اخذ
شده توسط شهرداري مشهد از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/11/9
و هزينه دادرسي»متن مصوبه مورد اعتراض
به قرار زير است:«جناب آقاي دکتر صلاحي استاندار محترم خراسان رضويموضوع: اصلاح عوارض
مهندسان مرتبط با امور ساختمانسلام عليکم:با احترام، لايحه شماره
163140/21ـ1390/12/4 شهرداري مشهد در زمينه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور
ساختمان در جلسه علني مورخ 1391/2/3 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شده و به شرح زير
به تصويب رسيد.متن
مصوبهماده واحده
ـ
به شهرداري
مشهد اجازه داده مي‌شود تعرفه عوارض مهندسان مجري، عوارض خدمات مهندسي پروژه‌هاي
مسکن مهر و ساير مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرايط زير
اصلاح و از ابتداي سال 1391 از مؤديان دريافت نمايد.1ـ تعرفه عوارض مهندسان
مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زير محاسبه و وصول مي‌گردد.الف ـ تا مبلغ 25 ميليون
ريال معاف از پرداخت عوارضب ـ از مبلغ 25 ميليون
ريال تا مبلغ 40 ميليون ريال (براي مقادير مازاد بر 25 ميليون ريال) 4% حق‌الزحمه
وصوليج ـ از مبلغ 40 ميليون
ريال به بالا (براي مقادير مازاد بر 40 ميليون ريال) 5% حق‌الزحمه وصوليتبصره
ـ
عوارض کليه
مهندسان ساختماني (اعم از عمران، معمار، مکانيک، برق، شهرساز، نقشه‌بردار، مجري،
ترافيک و ...) به هنگام کسر از سهميه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت
پرونده‌اي وصول مي‌شود.  2ـ عوارض مهندسان مجري بر اساس ضريب و تعرفه زير
محاسبه مي‌شود: 

سالمتوسط
هزينه ساختضريب
تعرفهمبلغ
تعرفهمبلغ
عوارض1391714/446/32 درصد000/69بر اساس ضوابط مندرج
در ماده يک


تبصره ـ در صورت اعلام افزايش مبلغ متوسط هزينه ساخت توسط
سازمان مسکن و شهرسازي، مبلغ تعرفه نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد.متن مصوبه3ـ عوارض کليه مهندساني که در زمينه ساخت مسکن مهر فعاليت دارند به شرح
جدول زير محاسبه و وصول مي‌گردد. 


تعرفه
خدمات مهندسي پروژه‌هاي مسکن مهرسقفحق
الزحمه طراحي و محاسبه (ريالحق
الزحمه نظارت (ريالجمع
کل (ريال) معمارعمرانبرقمکانيکمعمارعمرانبرقمکانيک1 و 2 سقف633/6114/1929/1457/16714/1143/2000/302 سقف660/4087/3165/1369/1641/15892/1184/2000/304 و 5 سقف675/4125/3175/1375/1900/15750/1000/2000/306 و 7 سقف396/4000/3667/1000/2563/13083/2292/2000/308 تا 10سقف596/4577/3635/1923/1846/13115/2308/2000/3011 و 12 سقف688/4594/3563/1031/2063/14875/1188/2000/3013 تا 15 سقف632/4603/3618/1059/2971/13912/1206/2000/3016 سقف به بالا722/4611/3639/1042/2889/13875/1222/2000/30


  بديهي است اين مصوبه با
رعايت ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و تبصره 1
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست.»نايب رئيس شوراي اسلامي
شهر مشهد به موجب لايحه شماره 3813/92/4/ش ـ 1392/8/5 اعلام کرده است که: «در خصوص ارسال
دادخواست آقاي عليرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي
اسلامي شهر مشهد در زمينه دريافت 5 درصد عوارض از خدمات مهندسين ناظر، در وقت مقرر
قانوني ضمن رد ادعاي مطرح شده، شوراي اسلامي شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و
پاسخ گويي به آن مي‌پردازد:1ـ در پاسخ به شاکي
محترم که مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد را خلاف موازين قانوني مي‌داند معروض است
که:1ـ1) ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي ذيل آن که عيناً ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم به تجميع عوارض)
است، تنها با بيان محدوديتهايي براي برقراري عوارض، مويد اختيارات شوراهاي اسلامي
شهر براي برقراري عوارض مي‌باشد و نتيجتاً ابراز عدم صلاحيت شوراي شهر جهت تصويب
عوارض خلاف صراحت قانون است.1ـ2) در خصوص اشاره شاکي
محترم به رأي هيأت عمومي به استحضار مي‌رساند برخلاف ادعاي مطروحه هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در بند (د) از رأي شماره 1477 الي 1481ـ1386/12/12 به صراحت اعلام
کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عوارض در باب تعيين ماليات و
عوارض برخي کالاهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز و منع عوارض محلي جديد يا
افزايش عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره 1 ماده 5 آن قانون با رعايت قواعد
کلي مربوط به ارائه خدمات شهري، مغايرتي با قانون ندارد، که نتيجتاً با توجه به اين
قسمت از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض
مهندسين ناظر در قلمرو محدوده شهري قرار گرفته است، بنابراين خلاف قانون نيز
شناخته نمي شود.1ـ3) با عنايت به اين که پرداخت‌کننده عوارض
و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکين ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسين از
مالک اخذ شده و در پايان مدت اعتبار کارت مهندسين و در زمان تمديد اعتبار اين وجوه
توسط مهندسين ناظر به حسابهاي تعيين شده در خزانه واريز        مي‌شود به عبارت ديگر در اين خصوص مهندسين صرفاً
وسيله اخذ عوارض و ماليات بوده و پرداخت‌کننده واقعي نمي باشند، در حالي که در
مصوبه مورد اعتراض خود مهندسين ناظر به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات موظف به پرداخت
عوارض هستند که نتيجتاً اجراي مصوبه مغايرتي با قانون ماليات بر ارزش افزوده
ندارد.2ـ در خصوص تنها مستند
شاکي محترم که دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 از کلاسه 88/880 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر
قم مبني بر وضع 3 درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1388و 1387 است.
توضيحاً عرض مي‌نمايد از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 19و
ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد
رسيدگي را به دنبال داشته و از مصاديق آراي وحدت رويه موضوع ماده 43 آن قانون که
قابل تعميم به موارد مشابه هستند نمي‌باشد. بنابراين در خصوص مصوبه شوراي اسلامي
شهر مشهد نافذ نيست.3ـ صرف نظر از اين که
بند ب ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض مصوب سال 1378 در اين خصوص از
عوارض محلي تعريفي (تنها تعريف) داده است و با عنايت به اين که آيين نامه اجرايي
نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378 در پيوست خود ليست عوارض
ملي را که شوراهاي اسلامي شهر مجاز به برقراري عوارض براي آنها نيستند با مشخصات
کامل آورده است. کاملاً واضح و مبرهن است که فعاليت مهندسين ناظر در زمره عوارض ملي
قرار ندارد و از جمله عوارض محلي
موضوع ماده 77 قانون
تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال 1375 مي‌باشد. که اعلام مي‌دارد: شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند
نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي
خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.بنابراين با توجه به
مستندات و دفاعيات معنونه که مؤيد قانوني بودن مصوبه شماره
461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر
مشهد است رسيدگي شاسيته و رد دادخواست
خواهان محترم را دارم.»هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.