عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/1
  • تعداد مواد:24
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][مجلس شوراي اسلامي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/3/17
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1395/3/3

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده1ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي(2) و(3) به ماده (1) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب7/9/1378 و [...ادامه]

ماده2ـ ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء مي‌گردد: ماده8 ـ [...ادامه]

ماده3ـ ماده(9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده9ـ چنانچه در مرحله اول براي يك [...ادامه]

ماده4ـ در ماده(10) قانون و تبصره(1) آن و در اجزاي (6) و (8) بند (ب) ماده (19) [...ادامه]

ماده5 ـ بندهاي زير جايگزين بند(1) ماده (28) قانون مي‌گردد و ترتيب بندها اصلاح مي‌شود: 1ـ [...ادامه]

ماده6 ـ متن زير به‌عنوان تبصره (4) ذيل ماده (28) قانون الحاق مي‌شود: تبصره4ـ ملاك محاسبه [...ادامه]

ماده7ـ ‌در ماده (31) قانون، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد: الف ـ عبارت «دادستان و» [...ادامه]

ماده8 ـ ماده(32) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ عبارت «تشكيل جلسه داده و [...ادامه]

ماده9ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ در تبصره(1) بعد از [...ادامه]

ماده10ـ در ماده (52) قانون عبارت «بيست روز» جايگزين عبارت «هفت روز» مي‌شود و متن زير به [...ادامه]

ماده11ـ متن زير به ابتداي ماده(56) قانون اضافه مي‌شود: «تبليغات و شيوه‌هاي تبليغي مجاز منحصر [...ادامه]

‌ماده12ـ ماده(60) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك‌تبصره به آن الحاق مي‌شود: ماده60ـ اعضاي شوراي [...ادامه]

ماده13ـ ماده (61) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده61 ـ الصاق اعلاميه، پوستر و [...ادامه]

ماده14ـ ماده زير به عنوان ماده (65 مكرر) به قانون الحاق مي‌شود: ماده65 مكررـ در [...ادامه]

ماده15ـ در بند (1) ماده (66) قانون، متن زير بعد از عبارت «خريد و فروش رأي» اضافه [...ادامه]

ماده16ـ در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي [...ادامه]

ماده17ـ در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي‌گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و [...ادامه]

ماده18ـ پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرائي مركز حوزه [...ادامه]

ماده19ـ پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمب) [...ادامه]

ماده20ـ در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت‌افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند [...ادامه]

ماده21ـ رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي‌دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي‌توانند [...ادامه]

ماده 22ـ كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي‌تواند به‌منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه [...ادامه]

ماده23ـ كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد)ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول [...ادامه]

ماده24ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است.

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم خردادماه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه