عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/25
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 32992/ت53191هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/22

آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/16 به پيشنهاد شماره 44109 مورخ 1395/3/11
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1391 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه