عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ شماره 32511/ت53038هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/20

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395

font-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="FA">وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعيfont-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="FA">وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحfont-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="FA">وزارت امور اقتصادي و داراييfont-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="FA">وزارت صنعت، معدن و تجارتfont-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="FA">سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشورهيأت وزيران در جلسه 1395/3/9
به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و
رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش
پزشکي و سازمان مديريت وبرنامه­ريزي کشور و تأييد شوراي­عالي بيمه سلامت كشور و به
استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ـ مصوب 1389 ـ تصويب کرد:1ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395 به شرح ذيل تعيين
مي­گردد:الف ـ ويزيت پزشکان و کارشناسان پروانه­دار در بخش سرپايي دولتي: 

1ـ ويزيت پزشکان، دندانپزشکان عمومي و PhD پروانه­دار      (106.000) ريال2ـ ويزيت پزشکان، دندانپزشکان
متخصص و
PhD ـMD (000ر132) ريال mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:
-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal">3ـ ويزيت پزشکان فوق تخصص،
فلوشيپ و متخصص روانپزشكي (000ر160) ريال mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:
-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal">4ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص
روانپزشك (000ر190) ريال mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:
-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal">5 ـ كارشناس ارشد پروانه­دار                       (000ر90) ريال mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:
-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal">6 ـ كارشناس پروانه­دار                                            (500ر73) ريال mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:
-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal">


ب ـ سهم پرداختي سازمان­هاي
بيمه­گر براي ويزيت سرپايي اعضاي هيأت علمي، پزشکان درماني و کارکنان غيرپزشک
داراي دکتراي تخصصي (
PhD) هيأت علمي و غيرهيأت علمي
تمام وقت جغرافيايي به صورت دو برابر و به شرح جدول ذيل است: "B Titr";mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;
letter-spacing:-.2pt"> ويزيتسهم color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">مبلغ color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">متخصص  و mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">MD
ـ letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">PhDسهم سازمان Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">800ر184 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">سهم بيمه شده Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">600ر39 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">جمع کل Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">400ر224 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">فوق تخصص ،فلوشيپ و متخصص  روانپزشک Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">سهم سازمان Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر224 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">سهم بيمه شده Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر48 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">جمع کل Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر272 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">روانپزشكي فوق تخصص Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal" lang="AR-SA">
Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold">سهم سازمان Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر266 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">سهم بيمه شده Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر57 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">جمع کل Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold">000ر323 color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">


 تبصره1ـ سهم بيماران در
پرداخت ويزيت سرپايي موضوع بند (ب) معادل سي
درصد تعرفه­هاي مصوب در
جزء (الف) مي­باشد و مبناي پرداخت بيماران براي کليه خدمات، ارزش نسبي پايه هر
خدمت (بدون اعمال ضريب تمام وقتي) مي­باشد.تبصره2ـ اعضاي هيأت
علمي، پزشکان درماني و دکتراي تخصصي (
PhD) تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه­هاي
علوم پزشکي اطلاق مي‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشي و درماني تابعه
دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به
صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.ج ـ ضريب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني1ـ ضريب تعرفه دندانپزشکي      200ر5 ريال2ـ ضرايب کاي کليه خدمات و مراقبت­هاي سلامت (تشخيصي، درماني و توانبخشي) در بخش دولتي
بر مبناي کاي واحد 400ر92
(نود و دو هزار و چهارصد ريال) محاسبه
مي­گردد.د ـ هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان­هاي بخش دولتي در سال 1395، به شرح
جدول ذيل مي باشد:

mso-hansi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA">

          ارقام: 
هزار ريال


نوع تختيک تختي letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">دوتختي letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">سه تختي و بيشتر letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">هزينه همراه letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">نوزاد سالم letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">نوزاد بيمار سطح دوم letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">تخت بيمار سوختگي letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">تخت بيمار رواني letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">تخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-font-weight:bold">Post letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">CCUتخت بخش  letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal">C.C.U
Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">تخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold;mso-bidi-font-weight:normal">I.C.U
جنرال، letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal">Ped ICU
 و  letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal">N.I.C.U
، Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold;mso-bidi-font-weight:normal">RICU
mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">تخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:
bold;mso-bidi-font-weight:normal">BICU
mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">يک mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;font-weight:bold">664ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">998ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">332ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">300 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">666 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">932 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">702ر4 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">332ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">424ر2090ر3 mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;font-weight:bold">180ر6 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">797ر6 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">دو mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;font-weight:bold">131ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">598ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">066ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">240 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">533 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">746 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">762ر3 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">066ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">939ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">472ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">944ر4 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">438ر5 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">سه mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;font-weight:bold">598ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">199ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">799 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">180 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">400 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">559 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">821ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">799 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">454ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">854ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">708ر3 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">078ر4 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">چهار mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:
FA;font-weight:bold">066ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">799 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">533 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">120 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">266 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">373 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">1,881 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">533 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">970 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">236ر1 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">472ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">719ر2 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">


 

mso-hansi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;font-weight:bold" lang="AR-SA">تبصره1ـ پرداخت سازمان­هاي
بيمه‌گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.-.2pt;font-weight:bold;mso-ansi-font-weight:normal" lang="AR-SA">تبصره2ـ "Times New Roman Bold";letter-spacing:-.2pt" lang="AR-SA">تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال)،
براساس ميزان رشد سرفصل‌هاي خدمتي و جزييات تعرفه‌هاي اين تصويب­نامه قابل محاسبه
خواهد بود.تبصره3ـ
داروها و تجهيزات
مورد نياز بيماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتي توسط مراکز ارايه­کننده خدمت
تأمين مي­گردد و مراکز درماني حق ارجاع بيماران جهت تهيه دارو و تجهيزات پزشکي به
بيرون از مراکز را ندارند.2ـ خـودپرداخت
(فرانشيز) خدمات تشخيصي و درماني در 1395 به شرح زير تعيين مي­شود:الف ـ سهم پرداختي
بيماران (فرانشيز) بستري و بستري موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد (3%) و
براي ساير بيمه‌شدگان معادل شش درصد (6%) تعيين مي‌گردد.ب ـ سهم پرداختي
بيماران (فرانشيز) بستري و بستري موقت براي دارو و لوازم
پزشکي کمافي‌السابق به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و
ده درصد (10%) خواهد بود.ج ـ سهم پرداختي بيماران
(فرانشيز) در بخش سرپايي و در خدمات پاراکلينيک (موضوع کدهاي (7) و (8) کتاب ارزش
نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت) معادل بيست درصد (20%) تعرفه دولتي خواهد بود و
براي ساير خدمات تشخيصي و درماني سرپايي (ساير کدهاي کتاب يادشده) معادل پانزده
درصد (15%) تعيين مي‌شود.د ـ سهم پرداختي سازمان­هاي بيمه­گر پايه معادل
هفتاد درصد (70%) در بخش سرپايي و نود درصد (90%) در بخش بستري خواهد بود (با رعايت
تعهدات قبل از طرح تحول سلامت).تبصره1ـ
مابه التفاوت
فرانشيز پرداختي بيماران تا سي درصد (30%) براي خدمات سرپايي و ده درصد (10%) براي
خدمات بستري از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکي تأمين مي­گردد. تبصره2ـ فرانشـيز تعديلي فوق­الذکر صرفاً در بيـمارستان­هاي دولتـي وابسته به
دانشگاه­هاي علوم پزشکي قابل اجرا مي­باشد و در ساير بيمارستان­ها فرانشيز بيماران کمافي­السابق در خدمات سرپايي سي درصد (30%) و در
خدمات بستري ده درصد
(10%) خواهد
بود. 3ـ نرخ حق بيمه درمان
در سال 1395 مطابق با بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل خواهد
بود:الف ـ صندوق بيمه
کارکنان کشوري و لشكري:1ـ حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري
و لشكري شاغل، بازنشسته مستمري­بگير
و وظيفه بگير (شامل سرپرست،
همسر و فرزندان مشمول يارانه) در سال 1395 معادل شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر
تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار به شرح ذيل تعيين مي­گردد:1ـ 1ـ بيمه­شده شاغل  دو
درصد (2%) حقوق مبناي کسور و بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران (7/1) درصد حقوق2ـ 1ـ دستگاه اجرايي معادل سهم بيمه­شده3ـ 1ـ مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج
در قانون بودجه (برنامه بيمه كاركنان دولت (30405) ذيل سازمان بيمه سلامت ايران و
برنامه بيمه خدمات درماني (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).2ـ حق بيمه درمان خانوارهاي شاغلين و
بازنشستگان و موظفين دستگاه­هاي اجرايي
كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي­كنند به ترتيب حق بيمه شاغلين دو درصد
(2%) حقوق مبناي کسور و حق بيمه بازنشستگان و موظفين (7/1) درصد و بقيه تا شش درصد
(6%) مبناي کسور توسط
دستگاه اجرايي حداكثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد
مشمولين قانون كار مي‌باشد.تبصره
ـ
در صورتي که
دريافتي حقوق و مزاياي مشمولين صندوق کارکنان لشکري
  و کشوري
کمتر از حداقل حقوق و مزاياي قانون کار باشد، حق بيمه آنها معادل حداقل حقوق و مزاياي
قانون کار تعيين مي­گردد.3ـ در صورتي که زوجين
هر دو مشترک صندوق بيمه کارکنان کشوري يا لشکري و يا مشترکاً  داراي دفترچه بيمه درماني از صندوق­هاي مربوط
باشند، حق بيمه درمان موضوع اين تصويب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر مي‌شود.4ـ کليه مشمولين صندوق
بيمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه
مي‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور
بيمه درمان نمايند. ب ـ حق بيمه خانوارهاي
روستاييان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل شش درصد حداقل
حقوق مشمولين  قانون کار تعيين که صد در صد
آن توسط دولت تأمين مي‌گردد.تبصره
ـ
در مواردي که
بيمه شده اصلي مددجو يا توانخواه تحت پوشش سازمان
بهزيستي بوده و خانواده آنها (والدين، خواهر و
برادر) تحت پوشش سازمان  بهزيستي نمي­باشد
، پوشش بيمه­اي آنها (والدين، خواهر و
برادر) در قالب تبعي (3) در صندوق ساير اقشار و يا در قالب بيمه ايرانيان و يا بيمه
سلامت همگاني امکان پذير مي­باشد.ج ـ حق بيمه افراد تحت
پوشش سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي اخذ مي‌گردد.د ـ نرخ حق سرانه بيمه
خدمات درماني در سال 1395 براي ساير گروه­ها (صندوق‌هاي
بيمه ايرانيان، بيمه سلامت همگاني، کارکنان وظيفه،
ساير اقشار از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران، طلاب، بسيجيان، دانشجويان و بيمه­شدگان
حرف و مشاغل آزاد) برابر سيصد و ده هزار ريال (000/310) ريال به شرح زير تعيين مي‌گردد:1ـ سهم بيمه­شدگان و
دولت در صندوق بيمه ايرانيان هريک
معادل پنجاه درصد (50%) سرانه مصوب مي‌باشد.تبصره1ـ
در مورد گروه­هاي
نيازمند موضوع تبصره بند (2) تصويب نامه شماره 74515/ت40302 ک مورخ 1387/5/14 ميزان
بخشودگي سهم مشارکت بيمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک
سازمان بيمه سلامت ايران، کميته امداد امام خميني (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و يا رأسا توسط سازمان بيمه سلامت ايران
تعيين مي‌گردد. مشارکت بيمه­شدگان فوق از نرخ سرانه حق بيمه خدمات درماني معادل
پانزده درصد (15%) مي­باشد.تبصره2ـ
حداکثر مدت زمان
اعتبار ميزان بخشودگي براي سهم مشارکت بيمه شده معرفي شده از سوي کميته امداد امام
خميني (ره) يا سازمان بهزيستي کشور دو ساله مي­باشد.تبصره
3 ـ
خدمات سلامت
براي ساکنين شهرهاي با جمعيت کمتر از (20000) نفر که طي سنوات مختلف به بالاتر از
(
20000)نفر جمعيت رسيده­اند و روستاهايي که به
شهرهاي با جمعيت بيش از (20000) نفر ملحق گرديده­اند (بر اساس تقسيمات وزارت کشور)
کماکان در صندوق روستاييان و با رعايت نظام سطح بندي مربوط استمرار خواهد يافت.
افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) مي­توانند از طريق اين نهاد بيمه
شوند.تبصره4ـ
صد درصد نرخ
سرانه حق بيمه خدمات درماني در سال 1395 براي بيماران
خاص تحت پوشش صندوق بيمه ايرانيان و بيمه سلامت
همگاني توسط دولت تأمين  مي‌گردد.2ـ حق بيمه افراد تبعي
درجه (2)، طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت مي‌گردد.3ـ حق بيمه افراد تبعي
درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و ساير موارد حسب
ضوابط صندوق­ها) معادل دو نهم (9/2) مازاد بر حق بيمه مصوب پرداخت مي‌گردد.4ـ شمول افراد تبعي
درجه يک براي فرزندان، حسب مورد تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.5 ـ ادامه پوشش بيمه­اي براي آن دسته از
فرزندان دختر و پسر که از پوشش بيمه­اي
خارج مي‌شوند، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه (3) بر
اساس ضوابط جاري هر سازمان بلامانع است.6 ـ يک پنجم نرخ سرانه
حق بيمه خدمات درماني کارکنان وظيفه و عايله درجه يک ايشان توسط فرد مشمول و مابقي
آن توسط دولت تأمين مي‌گردد.7ـ سازمان بيمه سلامت ايران
مجاز است نسبت به پوشش بيمه اتباع بيگانه مقيم ايران با معرفي وزارت کشور اقدام
نمايد.تبصره
ـ
پوشش بيمه­اي
اتباع بيگانه ساير اقشار (دانشجويان، طلاب و خانواده ايثارگران) در صورت درخواست بيمه­گذار
مربوط بلامانع است.هـ ـ اين تصويب­نامه از
ابتداي فروردين سال 1395 لازم‌الاجرا مي­باشد.معاون اول رئيس‎جمهور
ـ اسحاق جهانگيري
روابــــط صریـــــــــح