عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1394/3/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ شماره 32508/ت53038هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/20

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي و مؤسسات دولتي غيراز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحوزارت امور اقتصادي و داراييوزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورهيأت وزيران در جلسه
1395/3/9 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور و تأييد شوراي­عالي بيمه
سلامت كشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم­ توسعه
جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ تصويب کرد:1ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي
غيردولتي و مؤسسات دولتي غير از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1395
(مطابق ليست پيوست تصويب نامه شماره 119561/ت52270 هـ مورخ 1394/9/10) به شرح ذيل
تعيين مي‌گردد:الف ـ ويزيت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي عمومي غيردولتي و
مؤسسات دولتي غيراز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: 

1 ـ ويزيت پزشکان، دندانپزشکان عمومي و PhD پروانه دار               (000ر140) ريال2ـ ويزيت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و PhD ـ MD (000ر230) ريال3 ـ ويزيت پزشکان فوق تخصص، فلوشيپ و متخصص
روانپزشكي (000ر280) ريال4 ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص روانپزشك (000ر320) ريال5 ـ كارشناس ارشد پروانه دار                       (000ر120) ريال6 ـ كارشناس پروانه دار                                            (000ر105) ريال


 تبصره1ـ کليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در
صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب
آنها درج شده باشد.
mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">تبصره2ـ كارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتي مي‌توانند
از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و
PhD استفاده نمايند كه
كارشناسي ارشد يا
PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در
پروانه فعاليت درج شده باشد.تبصره3ـ متوسط زمان ويزيت براي پزشکان عمومي حداقل پانزده دقيقه،
براي پزشکان متخصص حداقل بيست دقيقه و براي پزشکان فوق تخصص بيست و پنج دقيقه و
روانپزشکان حداقل سي دقيقه تعيين مي‌شود.ب ـ سقف ضرايب تعرفه­هاي خدمات تشخيصي و درماني:
ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي     (000ر8)
ريال       
ضرايب کاي کليه خدمات و مراقبت­هاي سلامت در بيمارستان­ها و مرکز تشخيصي درماني
وابسته به سازمان­ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات دولتي غيراز وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي بر مبناي کاي واحد دويست هزار (000ر200) ريال محاسبه مي­گردد.تبصره ـ ضريب ريالي کا در خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش
نسبي خدمات سلامت (به استثناي خدمات کد (7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده­اند،
اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شود، يکسان و با ضرايب ريالي تعديل
شده يکصد و چهل و هفت هزار (000ر147) ريال محاسبه مي­گردد.3ـ کليه خدمات پاراکلينيک کتاب ارزش نسبي خدمات و
مراقبت­هاي سلامت

(خدمات کدهاي (7) و (8) که با ضريب ريالي يکصد و سي هزار  (000ر130) ريال محاسبه مي­گردد.2ـ سقف تعرفه‌هاي هزينه
اقامت (هتلينگ) در بيمارستان­هاي مشمول به شرح جدول ذيل مي­باشد:

mso-hansi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">

                                                                                                   
ارقام به هزار ريال 


نوع تختيک تختيدوتختيسه تختي وبيشترهزينه همراهنوزاد سالمنوزاد بيمار سطح دومتخت بيمار سوختگيتخت بيمار روانيتخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-font-weight:bold">Post letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">CCUتخت بخش  letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:bold">C.C.Uتخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">I.C.U
جنرال، Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">Ped ICU
  و  mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">N.I.C.U
، mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">RICUتخت بخش Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-bidi-font-weight:
bold">BICUيک474ر3702ر2930ر1386158ر1544ر1790ر5930ر1474ر3439ر4720ر7685ر8دو779ر2162ر2544ر1309926235ر1632ر4544ر1779ر2551ر3176ر6948ر6سه084ر2621ر1158ر1232695926474ر3158ر1084ر2663ر2632ر4211ر5چهار390ر1081ر1772154463618316ر2772390ر1776ر1088ر3474ر3


 

mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA;font-weight:bold">3ـ سهم سازمان­هاي بيمه­گر پايه از جمله سازمان تأمين اجتماعي در
خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش عمومي غيردولتي و مؤسسات دولتي غير از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1395 به شرح زير تعيين مي‌شود:
"B Titr";mso-hansi-font-family:"B Titr";mso-bidi-font-family:Nazanin;
letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">الف ـ معادل نود درصد
(90%) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري.ب ـ معادل هفتاد درصد
(70%) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي.4 ـ اين تصويب نامه از ابتداي فروردين سال 1395لازم‌الاجرا مي‌باشد.معاون اول رئيس‎جمهور
ـ اسحاق جهانگيري