عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه ريزي استان اصفهان]
مصوبه‌‌ شماره 300/9703 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/9

مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح يكپارچه اراضي نظامي جنوب شهراصفهان

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان
به استحضار مي‌رساند: درجلسه مورخ 3/3/95 شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران کليات نقشه پهنه بندي طرح يکپارچه اراضي نظامي جنوب شهراصفهان (موسوم به سيصد هکتاري) با تاکيد برموارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
ـ ضمن تأکيد بر لزوم توجه به کليه موارد مذکور در صورتجلسات کميته فني 3 (کميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش) مقرر شد نقشه پهنه‌بندي طرح يکپارچه اراضي تا مقياس طراحي شهري جهت تعيين کاربريها، دسترسي‌ها و هم‌پيوندي آنها و همچنين ضوابط و مقررات مربوطه با افزايش کاربريهاي انتفاعي توسط مشاور تهيه و به تاييد کميته تخصصي برسد.
ـ با توجه به لزوم توجه به تحقق‌پذيري طرح که به خروج پادگان از شهر مربوط مي‌شود، در صورت خروج پادگان از محدوده شهر ضمن ملحوظ داشتن سرانه‌هاي انتفاعي در اين طرح، سطوح و سرانه‌ها وفق قانون خروج پادگانها تدقيق شود. همچنين لازم است فرايند تحقق‌پذيري و نظام مديريت طرح در چارچوب قوانين موجود (از جمله قانون انتقال پادگانها ) توسط مشاور تهيه و به همراه ضوابط و مقررات مرتبط، نحوه نظارت بر اجرا و راهکارهاي حقوقي و قانوني تسهيل کننده تحقق پذيري طرح (شامل نحوه تفکيک و واگذاري، بازده اقتصادي طرح، فازبندي و اولويتهاي اجرايي و نحوه مديريت طرح) ارائه گردد.
- در خصوص پهنه مسکوني شمال مادي، مطابق مصوبه مورخ 13/5/93 شورايعالي شهرسازي و معماري در خصوص بارگذاري جمعيتي در شهر اصفهان، احداث هرگونه ساختمان بلند مرتبه ممنوع و تراکم و ارتفاع اين پهنه در چارچوب ضوابط مصوب طرح تفصيلي اراضي پيراموني و حداکثر پنج طبقه روي پيلوت تعيين مي‌گردد. بديهي است تدقيق کاربريهاي اين پهنه نيز تا مقياس طراحي شهري و با توجه به کيفيت محيط، توسط مشاور تهيه و قبل از هرگونه اقدام اجرايي، به تاييد کميته تخصصي رسيده و توسط دبير شورايعالي ابلاغ خواهد شد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي