عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 31815/ت53042هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/18

اصلاح ماده (17) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

وزارت راه و شهرسازي
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/2/15 به پيشنهاد شماره 02/100/2067 مورخ 1395/1/24 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ تصويب كرد:
در ماده (17) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 1383/4/6 بعد از واژه «اعضاي» واژه «موظف» اضافه مي‌شود.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 713/102/95 مورخ 1395/3/10 شوراي نگهبان تأييد شده است.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه