عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 31365/ت52894هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/18

اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني پنج كالاي موضوع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ
وزارت جهادكشاورزيهيأت وزيران در جلسه
1395/3/12 به پيشنهاد شماره 55023/60 مورخ 1395/2/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت و
به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:مجموع حقوق گمركي و سود
بازرگاني پنج كالاي موضوع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و
واردات با رعايت ماده (11) آيين‌نامه يادشده به شرح جدول زير اصلاح مي‌شود: رديفتعرفهشرح
كالامجموع
حقوق گمركي و سود بازرگاني (درصد)184313130انواع درب لولائي آسانسور20273083010درب اتوماتيك طبقات
آسانسور20384313120انواع كابين و فريم
كابين آسانسور20484313110انواع درب اتوماتيك
آسانسور (درب كابين)20572169910انواع ريل مورد مصرف
در صنعت آسانسور5


معاون اول رييس‎جمهور ـ
اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح