عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 31810/ت53145هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/18

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه به ترتيب به عنوان دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ايتاليا و فرانسه

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/3/16 به پيشنهاد شماره 4132144/220/113 مورخ 1395/2/29 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه به ترتيب به عنوان دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ايتاليا و فرانسه تعيين مي‌شوند.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.