عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20753
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[شهرداري تهران]
مصوبه‌‌ شماره 34536/2178/160 شوراي اسلامي شهر تهران در تاریخ 1394/12/22
مصوبه‌‌ شماره 465/2184/160 شوراي اسلامي شهر تهران در تاریخ 1395/1/16

« تعيين نرخ کرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهرتهران در سال 1395 »

جناب آقاي سينجلي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي
سلام عليكم
به پيوست تصوير مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهر تهران در سال 1395» ابلاغي به شماره 34536/2178/160 مورخ 1394/12/22 با اصلاحات بعدي آن را كه در دويست و چهل و چهارمين و دويست و چهل و هفتمين جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ 1394/12/16 و 1395/1/15 به تصويب رسيده و سير قانوني شدن خود را طي نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولين شماره آن روزنامه ارسال مي‌نمايد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ـ مهدي چمران

مصوب جلسه 244 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم)
ابلاغي به شماره: 34536/2178/160 مورخ 1394/12/22
و اصلاحات بعدي آن مطابق مصوبه
ابلاغي به شماره: 465/2184/160 مورخ 1395/1/16

توجه: موارد اصلاحي در متن مصوبه اعمال شده است.

براي مشاهده جداول پيوست اين مصوبه، مشتمل بر ليست و نرخ کرايه خطوط اتوبوس‌راني شهر تهران در سال 1395
(به پايگاه اينترنتي http://shora.tehran.ir مراجعه فرماييد.)