عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20753
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/18
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 29931/ت52982هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/13

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق در سال 1395

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/9 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و بند (الف) ماده (50) قانـون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب1389ـ تصويب كرد:
1ـ ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان بيست و يك هزار و نهصد و چهل و نه (21.949) ريال تعيين مي‌شود.
2ـ ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امورخارجه) به ميزان يكهزار و پانصد و چهل و يك (1.541) ريال تعيين مي‌شود.
3ـ سقف افزايش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌هاي دولتي، بيمه‌ها و شركتهاي دولتي، دوازده درصد تعيين مي‌شود.
تبصره ـ رعايت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب1393ـ الزامي است.
4ـ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (5) اين تصويب‌نامه به ميزان نه ميليون (9.000.000) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
5 ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به ميزان شش ميليون (6.000.000) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
6 ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان نه ميليون (9.000.000) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.
تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول حداكثر اين بند مستثني مي‌باشند.
7ـ حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال تا بيست درصد با كاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار (500.000) ريال و مازاد بر پانزده ميليون (15.000.000) ريال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزايش مي‌يابد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح