عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ شماره 927 شوراي عالي آموزش و پرورش در تاریخ 1394/12/24

آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان مصوبه نهصد و بيست و هفتمين (927) جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش،تاريخ 1394/12/24 (بررسي شده در جلسات 926 و 927)

مقدمه:
در راستاي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش1 و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران2 و نظر به اهميت، ضرورت و نقش راهنمايي و مشاوره تحصيلي در شناسايي و رشد همه جانبه استعدادها، توانايي‌ها و رغبت‌هاي دانش‌آموزان، متناسب با نياز حال و آينده كشور و نيز آماده‌سازي آنان براي انتخاب آگاهانه رشته
1ـ گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت‌هاي مورد نياز جامعه و تعليم متناسب و برنامه ريزي‌شده آن در همه دوره‌هاي تحصيلي و براي همه دانش‌آموزان. ( راهکار 6 ـ1)
ـ طراحي و استقرار نظام جامع هدايت‌تحصيلي و استعداديابي به منظور هدايت دانش‌آموزان به سوي رشته‌ها وحِرَف و مهارت‌هاي مورد نياز حال و آينده كشور متناسب با استعدادها، علاقه‌مندي و توانايي آنان. (راهكار 3ـ21)
2ـ مشاوره و هدايت‌تحصيلي و تربيتي در همه دوره‌هاي ‌تحصيلي الزامي است. انتخاب شاخه و رشته تحصيلي در پايان دوره آموزش عمومي و بر اساس نتايج عملكرد درسي و تربيتي در طول اين دوره تحصيلي صورت مي‌گيرد. (بند 5-13)
ـ دوره متوسطه دوم داراي سه شاخه نظري، فني و حرفه‌اي و كاردانش است؛ هر يك از شاخه‌هاي اين دوره داراي رشته‌هايي خواهد بود كه تنوع آنها بر اساس نياز جامعه، اقتضاي زمان و امكان اجراي آن تعيين مي شود. (بند6-13)
تحصيلي خود كه از دوره ابتدايي آغاز مي‌شود و تا پايان دوره دوم متوسطه استمرار دارد، «آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان» به شرح زير به تصويب مي‌رسد:

ماده1ـ تعريف: فرآيند ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به دانش‌آموزان، تا ضمن آشنايي با استعدادها، علايق، ‌توانايي‌ها و [...ادامه]

ماده2ـ اهداف: 1ـ شناسايي و شناساندن ‌استعداد، توانايي، علاقه ‌و ويژگي‌هاي ‌شخصيتي دانش‌آموزان، 2ـ كمك به انتخاب‌آگاهانه رشته تحصيلي [...ادامه]

ماده3ـ ملاک‌ها و عوامل: هدايت دانش‌آموزان به شاخه و رشته‌هاي تحصيلي براساس ملاك‌ها و عوامل زير انجام مي‌شود: 1ـ نظر دانش‌آموز [...ادامه]

ماده4ـ برنامه ريزي و اجرا: به منظور برنامه‌ريزي، هماهنگي‌‌و نظارت بر‌ اجراي فرآيند هدايت‌ تحصيلي دانش‌آموزان، مبتني بر سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي [...ادامه]

ماده5 ـ زمان هدايت تحصيلي: هدايت تحصيلي به صورت فرآيندي با تشكيل پرونده مشاوره‌اي از دوره ابتدايي آغاز و با انجام [...ادامه]

ماده6 ـ مسئوليت هدايت تحصيلي: مسئوليت فرآيند برنامه‌ريزي و هدايت‌تحصيلي دانش‌آموزان، بر عهده مشاور و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن [...ادامه]

ماده7 ـ تغيير شاخه يا رشته تحصيلي: تغيير شاخه و رشته تحصيلي در پايان پايه دهم بلامانع است. ضوابط و مقررات آن به [...ادامه]

ماده 8 ـ شيوه‌نامه اجرايي: شيوه‌نامه اجرايي اين آيين‌نامه، مشتمل بر تهيه نمون‌برگ‌هاي هدايت تحصيلي، نظر خواهي از دانش‌آموزان، معلمان، والدين [...ادامه]

ماده9ـ گزارش فرآيند اجرا: وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشيابي اجراي اين آيين‌نامه را به صورت دو سالانه [...ادامه]

ماده10ـ قوانين مغاير: با تصويب اين آيين‌نامه، ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌شود. موضوع: آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در [...ادامه]