عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[شوراي اسلامي شهر تهران]
مصوبه‌‌ شماره 30257/2158/160 شوراي اسلامي شهر تهران در تاریخ 1394/11/14
مصوبه‌‌ شماره 32898/2167/160 شوراي اسلامي شهر تهران در تاریخ 1394/12/05

« اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌کاره ـ ابلاغي به شماره 16592/438/160 مورخ 1382/11/18 »

(مشتمل بر ماده واحده و چهارده (14) تبصره با اصلاحات بعدي آن)
مصوب جلسه 234 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم)
ابلاغي به شماره : 30257/2158/160 مورخ 1394/11/14
و اصلاحيه آن مصوب جلسه 241 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم)
ابلاغي به شماره : 32898/2167/160 مورخ 1394/12/5
توجه: موارد اصلاحي مطابق مصوبه دويست و چهل و يکمين جلسه (دوره چهارم) ـ ابلاغي به شماره 32898/2167/160 مورخ 1394/12/5 در متن مصوبه اعمال شده است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه