عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 25077/ت52921هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/3

تصويب‌نامه درخصوص تعيين فرودگاه شهداي ايلام به عنوان راه مجاز هوايي براي ورود و خروج كالا و مسافر

وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1395/2/29 به پيشنهاد شماره 158789 مورخ 1394/11/27 كارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ و به استناد تبصره يادشده تصويب كرد:
فرودگاه شهداي ايلام به عنوان راه مجاز هوايي براي ورود و خروج كالا و مسافر تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري