عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نفت][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 25127/ت53140هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/3

تصويب‌نامه درخصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/29 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور از محل سرجمع سياهه‌هاي وصول شده مربوط به توليدات همان طرح‌ها (مصوب شوراي اقتصاد) برداشت و بازپرداخت مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح