عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت راه و شهرسازي][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 25094/ت52841هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/3

تصويب‌نامه درخصوص مستثني بودن شركت‌هاي تعاوني مسكن از شمول جزءهاي (3) و (4) بند (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت راه و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/29 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
شركت‌هاي تعاوني مسكن از شمول جزءهاي (3) و (4) بند (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 1 مستثني مي‌باشند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري