عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ شماره 100/12397/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/3/4

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور1ـ در اجراي بندهاي
12، 13، 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373
و اصلاحات آن و به منظور يكنواخت سازي در اخذ هزينه‌دادرسي، موارد زير جهت اجرا
اعلام مي‌گردد.الف) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق
هزينه آن در مرحله فرجام‌خواهي (5% محكومٌ‌به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله
واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (4% محكومٌ‌به) است.ب) هزينه‌دادرسي بند13 ماده 3 قانون مذكور در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين
دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل پيوست مي‌باشد.مبالغ به ريال

رديفعنوانبدويواخواهيتجديدنظرفرجام خواهياعاده
دادرسي و اعتراض ثالث1دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول1.000.0001.200.0001.200.000*1.500.0002دعاوي مربوط به امور تجاري و شركتها1.000.0001.200.0001.200.000*1.500.0003دعاوي راجع به اسناد سجلي750.0001.200.0001.200.000*1.500.0004امور حسبي750.0001.200.0001.200.0001.200.0001.500.0005دعاوي مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه
خانواده) و تأمين خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوي قابل فرجام300.000600.0001.000.000letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*1.500.0006درخواست تأمين خواسته و دستور موقت، به استثناء
امور خانواده750.000letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*1.200.000letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*1.500.0007اعتراض به آراء مراجع غيردادگستري1.200.0001.200.0001.200.000letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*1.500.0008دعاوي قابل فرجام750.0001.200.0001.200.0001.200.0001.500.0009ساير دعاوي750.0001.000.0001.200.000letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*1.500.000


 ج) هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري و هزينه
اجراي احكام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذكور به شرح زير است:ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): 300.000 ريالـ تصميمات و ساير آراء: 750.000 ريال تا 1.500.000 ريالد) هزينه‌دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، موضوع
قسمت اخير بند12 ماده 3 قانون مذكور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاك در
منطقه، تقويم و براساس آن هزينه دادرسي اخذ شود.لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه‌دادرسي در دعاوي مورد
نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاك كه عضو كميسيون تقويم املاك موضوع ماده
(64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مي‌باشند، آخرين مصوبه كميسيون اخذ شود و
محاسبات براساس آن انجام گردد.هـ) مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سكه طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب
اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.2ـ درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آئين‌دادرسي كيفري به حساب درآمد
خدمات قضايي رديف 140101 قانون بودجه كل كشور واريز شود.اين بخشنامه در تاريخ
1395/3/4 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و جايگزين بخشنامه شماره 100/35739/9000
مورخ 1394/5/18 مي‌گردد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است."Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Engravers MT";letter-spacing:-.2pt;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">رئيس
قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني


روابــــط صریـــــــــح