عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران]
مصوبه‌‌ شماره 300/6044 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه تجاري اداري ميدان ونك

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/2/6 خود پس از استماع گزارش دبيرخانه شوراي عالي درخصوص مصوبه کميسيون ماده 5 شهر تهران پيرامون پروژه تجاري ـ اداري ميدان ونک و بحث و تبادل نظر، ضمن تأکيد مجدد بر ضرورت ارايه طرح يکپارچه اراضي پيرامون ميدان ونک جهت بررسي و طي مراحل اخذ تصميم نهايي در شوراي عالي، مصوبه شماره 554 مورخ 1394/10/1 کميسيون ماده 5 شهر تهران را به دليل مغايرت با مصوبه و حکم صريح مورخ 1392/12/9 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نيز مغايرت با مصوبات بلند مرتبه‌سازي شهر تهران (موضوع مصوبه مورخ 1394/10/14 شوراي عالي)، ابطال نمود.
بديهي است کميسيون ماده 5 در اين مورد و موارد مشابه، در صورت عدم مغايرت طرح موضوع با مصوبات شوراي عالي، صرفا مجاز به ارائه‌ي پيشنهاد به شوراي عالي براي اعلام نظر شورا مي‌باشد ضمناً تا تهيه طرح يكپارچه اراضي پيرامون ميدان ونك وطي مراحل بررسي استاني و ارجاع به شوراي عالي و اتخاذ تصميم نهايي، انجام هرگونه عمليات اجرايي در اين محدوده ممنوع است.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي