عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي]
مصوبه‌‌ شماره 300/6041 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و بافت تاريخي شهر مشهد

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي
به استحضار مي‌رساند: پيرو مصوبات مورخ 1393/10/8 و1393/11/20 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و بافت تاريخي شهر مشهد، «برنامه راهبردي بهسازي و هدايت موزون توسعه در محدوده پيرامون حرم مطهر امام‌ رضا (ع)» در جلسه مورخ 1395/1/23 شوراي عالي مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تأكيد بر رويكردهاي مصوب شوراي عالي درخصوص بافت تاريخي و بافت پيرامون حرم مطهر رضوي (موضوع مصوبه مورخ 1393/10/8 شوراي عالي) و لزوم حفاظت از اصالت و يكپارچگي بافت تاريخي ـ فرهنگي پيرامون حرم مطهر رضوي، و تأييد اهداف و راهبردهاي ارائه شده توسط مشاور (تصوير پيوست)، مقرر نمود:
1. تجديد نظر بنيادين در طرح مصوب به منظور متعادل کردن بارگذاري کالبدي و مالي در منطقه با لحاظ تاب‌آوري زيست محيطي صورت پذيرد.
2. کليه موضوعات و دغدغه‌هاي مربوط به طرح منطقه پيرامون حرم مطهر، در پيوند با شهر و منطقه شهري مشهد و نيز پيوند اين پروژه و تأثيرات آن در سطح ملي مورد بررسي و نتيجه اين بررسي‌ها در ارائه سناريوها مورد تأکيد قرار گرفته و مشخص گردد. اين موضوع درباره تراز صفر مالي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.
3. طرح به نحو مقتضي و مناسب به کليه گروههاي ذي‌نفع، مقامات محلي و بطور خاص آستان قدس، سازمان‌هاي مردم نهاد، دانشگاه‌ها و مردم شهر مشهد اطلاع‌رساني شده و سعي در حصول اجماع کلي و عمومي بر آن باشد.
4. طرح با نگاه برآينده، با لحاظ تجربه گذشته به منظور تحقق راهبردهاي مورد تأييد ارائه گردد.
5. به جهت اهميت موضوعات اجتماعي محدوده طرح، ضروري است موضوع حفظ جمعيت بومي ساكن و جلوگيري از رانده شدن جمعيت باقيمانده بومي به عنوان يك هدف مطرح شده و راهبردهاي متناسب آن ارائه شود.
6. با توجه به آنكه حدود50% از محدوده به عنوان محدوده باقيمانده (فاقد تعهد ـ كه بخشي از آن نيز تملك شده است) شناسايي شده، لازم است موضوع بهره‌گيري مناسب از فرصت ايجاد شده به واسطه بخش‌هاي تملك شده فاقد تعهد، در جهت كاهش آسيب‌هاي بخش‌هاي اجرا شده طرح، در اهداف و راهبردها مورد اشاره و توجه قرار گيرد.
7. به منظور حفاظت از شأن و جايگاه حرم مطهر رضوي در سيماي شهري محدوده موردنظر، لازم است ذيل راهبردهاي طراحي، به لزوم رعايت ضوابط مربوط به حرايم حرم مطهر رضوي اشاره شود.
تبصره: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين و ابلاغ حرايم حرم مطهر رضوي اقدام نمايد.
8. با توجه به لزوم بررسي كارشناسي و دقيق گزينه‌ها، لازم است گزينه‌هاي مطرح شده، پس از ارزيابي توسط مشاور (در وجوه گوناگون اعم از اجتماعي، مالي، ترافيكي، تاثير بر بافت و...) با حضور متخصصان مربوط و مديريت شهري در استان در حوزه‌هاي مختلف، ظرف مدت دو ماه نتيجه در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش با حضور معاون عمراني استانداري مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه جهت اتخاذ تصميم نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح گردد.
9. با توجه به اين که بر اساس مطالعات ارائه شده توسط مشاور بخشي از تعهدات، پس از مصوبه مورخ 1393/4/23 شوراي عالي، (كه صراحتاً هرگونه توافق، صدور مجوز و يا هر اقدام ديگر در تعارض با مصوبه را منع نموده بود)، انجام شده است، لازم است درخصوص ميزان هماهنگي توافقات با مفاد مصوبه، بررسي لازم توسط مشاور به عمل آمده و جايگاه قانوني حقوق مكتسبه ناشي از تعهدات مذكور مشخص شود.
10. تا زمان تصويب طرح بازنگري، هرگونه اقدام دربافت پيرامون حرم مطهر مي‌بايست با استعلام از مشاور طرح بازنگري صورت گيرد. اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي مسوول نظارت بر اين امر است.
تبصره: با توجه به مفاد بند 4ـ1 مصوبه مورخ 1393/4/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري، موضوع لزوم تصويب كليه طرح‌هاي موضعي مؤثر بر بافت پيراموني حرم پس از تأييد در کميسيون ماده پنج در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح مي‌شود و با توجه به نقش تأثيرگذار طرح‌هاي موضعي نظير طرح ضلع قبله، حيات زيرسطحي، طرح مفصل، راه باغ‌ها و خيابان‌هاي شعاعي و... بر كيفيت فضاي شهري پيرامون حرم، ضمن تأكيد مجدد بر لزوم تصويب طرح‌هاي مذكور در شوراي عالي، ضروري است از هرگونه اقدام اجرايي پيش از تصويب طرح‌ها ممانعت به عمل آيد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي