عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران]
مصوبه‌‌ شماره 300/6040 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/2/6 مقرر نمود:
به استناد نامه دفتر مقام معظم رهبري و ساير مکاتبات انجام شده مرتبط با مصوبه مورخ 1394/3/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري (موضوع پيشنهاد اعطاي زمين معوض در قبال تملك اراضي در اختيار تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور) و با عنايت به بررسي جوانب امر و ساير موضوعات ذي مدخل و با تأكيد بر:
1ـ تثبيت اراضي موردنظر به مقدار2/1 هكتار در محدوده و 4 هكتار در حريم شهر تهران.
2ـ ملحوظ داشتن احكام طرح جامع شهر تهران مبني بر عدم امكان ساخت و ساز مسكوني در اراضي مذكور.
مصوبه مذكور در اين خصوص لغو و از تاريخ تصويب (1394/3/25) بلا اثر مي‌گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي