عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 24071/ت53132هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/29

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عبدالناصر همتي به عنوان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/26 به پيشنهاد شماره 4730/95 مورخ 1395/2/25 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري ـ مصوب 1350ـ تصويب كرد:
آقاي عبدالناصر همتي به عنوان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري