عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • تعداد مواد:84
  • دستگاه مجری:[وزارت نفت]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/2/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1395/5/6

قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

ماده1ـ شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون «طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي [...ادامه]

ماده2ـ اصطلاحات و تعاريف مندرج در قانون نفت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در اين اساسنامه [...ادامه]

ماده3ـ مركز اصلي شركت در تهران است. شركت مي‌تواند دفاتر، شعب يا نمايندگي‌هايي در داخل و خارج [...ادامه]

ماده4ـ سرمايه شركت در زمان تصويب اين اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار ميليون و پانصد [...ادامه]

ماده5 ـ موضوع فعاليت شركت عبارت است از مديريت و راهبري فعاليت‌هاي تصدي و انجام عمليات بالادستي نفت [...ادامه]

ماده6 ـ وظايف و اختيارات شركت عبارتند از: 1ـ مطالعه، اکتشاف و استخراج، توسعه و توليد [...ادامه]

ماده7ـ اركان شركت عبارتند از: 1ـ مجمع عمومي 2ـ هيأت‌مديره 3ـ [...ادامه]

ماده8 ـ مجمع‌عمومي از اجتماع اشخاص زير به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان صاحب سهام [...ادامه]

ماده9ـ انواع مجمع‌عمومي عبارتند از: 1ـ مجمع‌عمومي عادي 2ـ مجمع‌عمومي فوق‌العاده

ماده10ـ مجمع عمومي عادي در چهارچوب سياست‌هاي وزارت نفت، در غير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي [...ادامه]

ماده11ـ صلاحيت‌هاي مجمع عمومي فوق‌العاده به‌شرح زير است: 1ـ اتخاذ تصميم درخصوص تغيير در مواد [...ادامه]

ماده12ـ جلسات مجمع عمومي در مركز اصلي شركت تشكيل مي‌شود و رياست جلسات در غياب رئيس مجمع [...ادامه]

ماده13ـ اعضاي مجمع عمومي بايد شخصاً در جلسات حضور يابند. در موارد مقتضي رئيس مجمع مي‌تواند اعضاي [...ادامه]

ماده14ـ جلسات مجمع‌عمومي عادي با حضور حداقل چهارنفر از اعضاء و با رعايت مواد (12) و (13) [...ادامه]

ماده15ـ رئيس مجمع يك‌نفر را به‌عنوان دبير مجمع انتخاب مي‌نمايد. دبير مجمع مسؤوليت انجام كليه امور اداري [...ادامه]

ماده16ـ صورتجلسات هر يك از مجامع بايد به امضاي اعضاي حاضر در آن جلسه برسد. دبير مجمع [...ادامه]

ماده17ـ فاصله بين ارسال دعوتنامه هر يك از مجامع عمومي تا تشكيل مجمع نبايد از پانزده‌روز كمتر [...ادامه]

ماده18ـ مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دوبار، يك‌بار حداكثر تا پانزدهم مهرماه براي بررسي صورتهاي مالي [...ادامه]

ماده19ـ صورتهاي مالي سالانه شرکت به ضميمه گزارشي درباره وضع مالي شركت طي آن سال مالي حداکثر [...ادامه]

ماده20ـ در صورتي كه در تهيه يا تحويل ‌صورتهاي مالي يا گزارش‌هاي مذكور در ماده (19) اين [...ادامه]

ماده21ـ چنانچه رئيس مجمع، اعضاي مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، حسابرس مستقل [...ادامه]

ماده22ـ رئيس مجمع مي‌تواند در مواقع مقتضـي مجمع عمومي عادي را به‌طور فوق‌العاده دعوت كند. در اين [...ادامه]

ماده23ـ هرگاه در مجمع‌عمومي در مورد تمام يا برخي از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصميم [...ادامه]

ماده24ـ در مجامع عمومي براي انتخاب هيأت‌مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تصويب صورتهاي مالي [...ادامه]

ماده25ـ در مواردي كه تصميم‌گيري در مجمع عمومي به ارائه پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه مديرعامل يا [...ادامه]

ماده26ـ مجمع عمومي فوق‌العاده در مرحله اول با حضور تمامي اعضاء و در صورت عدم حضور همه [...ادامه]

ماده27ـ رئيس مجمع در موارد مقتضي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (17) اين اساسنامه اعضاي مجمع [...ادامه]

ماده28ـ مسؤوليت اداره شركت برعهده هيأت‌مديره است. هيأت‌مديره شرکت متشکل از هفت عضو اصلي و دو عضو [...ادامه]

ماده29ـ اعضاي هيأت‌مديره علاوه بر شرايط اسلام، وثاقت و امانت و نيز ساير شرايط مقرر در قوانين [...ادامه]

ماده30ـ اعضاي هيأت‌مديره پس از انتصاب، به‌طور موظف و تمام‌وقت انجام وظيفه مي‌کنند و نبايد هيچ نوع [...ادامه]

ماده31ـ اعضاي هيأت‌مديره در صورت انقضاي مدت تصدي تا زمان انتخاب عضو جديد يا ابقاي آنها توسط [...ادامه]

ماده32ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء يا عزل هريک از اعضاي اصلي يا علي‌البدل هيأت‌مديره شرکت يا معذوريت [...ادامه]

ماده33ـ وظايف و اختيارات هيأت‌مديره شركت به‌شرح زير است: 1ـ اجراي مصوبات مجمع‌عمومي [...ادامه]

ماده34ـ در صورت تخلف هيأت‌مديره از انجام وظايف قانوني كه به موجب اين اساسنامه عهده‌دار آن شده‌است، [...ادامه]

ماده35ـ هيأت‌مديره در اولين جلسه که با حضور تمام اعضاي اصلي تشکيل مي‌شود، با اکثريت آراء از [...ادامه]

ماده36ـ جلسات هيأت‌مديره با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي اصلي رسميت پيدا مي‌كند و حضور رئيس [...ادامه]

ماده37ـ جلسات هيأت‌مديره حداقل هر دوهفته يک‌بار برگزار مي‌شود. چنانچه طي چهارهفته متوالي جلسه هيأت‌مديره تشكيل نشود، [...ادامه]

ماده38ـ رئيس هيأت‌مديره حداقل پنج روز قبل از هر جلسه، دستور جلسه هيأت‌مديره را همراه با دعوتنامه [...ادامه]

ماده39ـ مصوبات هيأت‌مديره بايد مکتوب باشد و به امضاي اكثريت حاضران داراي حق رأي برسد و نسخه‌اي [...ادامه]

ماده40ـ براي هريك از جلسات هيأت‌مديره صورتجلسه‌اي تنظيم مي‌شود و به امضاي كليه حاضران صاحب رأي در [...ادامه]

ماده41ـ هيأت‌مديره بايد حداقل هر يك‌سال يك‌بار خلاصه‌اي از صورت اموال، مطالبات و ديون شركت را تنظيم [...ادامه]

ماده42ـ هيأت‌مديره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به‌عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا [...ادامه]

ماده43ـ ارزش خالص دارايي‌هاي (كل دارايي‌ها پس از كسر كل بدهيها) شرکت براساس صورتهاي مالي نبايد از [...ادامه]

ماده44ـ اعضاي هيأت‌مديره منفرداً و مشتركاً در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مفاد [...ادامه]

ماده45ـ اعضاي هيأت‌مديره پيش از انتصاب و پس از ترك مسؤوليت، بايد اظهارنامه‌اي مبني ‌بر ميزان دارايي‌شان [...ادامه]

ماده46ـ اعضاي هيأت‌مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني و كارمندان شركت مشمول لايحه قانوني منع مداخله وزرا [...ادامه]

ماده47ـ اعضاي هيأت‌مديره، مديرعامل و مديران ارشد شركت در زمان مسؤوليت و نيز تا دوسال بعد از [...ادامه]

ماده48ـ مجمع‌عمومي مي‌تواند تخصيص مبلغ معيني را به‌عنوان پاداش سالانه هيأت‌مديره و مديرعامل به‌طور خاص تصويب كند. [...ادامه]

ماده49ـ هيأت‌مديره شرکت، نماينده صاحب سهام شرکت در مجامع عمومي شرکتهاي فرعي تابعه و شرکتهاي وابسته به [...ادامه]

ماده50 ـ اعضاي هيأت‌مديره شرکت از بين خود، يک نفر كه واجد شرايط مقرر در بندهاي (الف) و [...ادامه]

ماده51 ـ عزل و پذيرش استعفاي مدير‌عامل پس از تصويب و قبول هيأت‌مديره منوط به موافقت وزير [...ادامه]

ماده52 ـ مدير‌عامل بالاترين مقام اجرائي شرکت است و در مقابل اشخاص ثالث نماينده قانوني شرکت محسوب مي‌شود. [...ادامه]

ماده53 ـ مديرعامل در مورد اقدامات و تصميمات خود در برابر هيأت‌مديره مسؤول است.

ماده54 ـ هيأت‌مديره مكلف است قبل از انقضاي مدت تصدي مديرعامل، در اولين جلسه خود با رعايت مفاد [...ادامه]

ماده55 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه بايد واجد ويژگي وثاقت و امانت باشد با رعايت قوانين [...ادامه]

ماده56 ـ اشخاص زير نمي‌توانند به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني يا نماينده وي انتخاب شوند: [...ادامه]

ماده57 ـ وظايف حسابرس مستقل و بازرس قانوني به قرار زير است: 1ـ بررسي و ارزيابي [...ادامه]

ماده58 ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره عملکرد شرکت بايد حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد [...ادامه]

ماده59 ـ اگر حسابرس مستقل و بازرس قانوني ضمن انجام مأموريت خود، از وقوع جرمي در شرکت مطلع [...ادامه]

ماده60 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني، در اجراي وظايف خود، حق مطالبه، مراجعه و رسيدگي به كليه [...ادامه]

ماده61 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورت انقضاي مدت تصدي تا تشکيل اولين مجمع‌عمومي عادي مسؤوليت‌هاي [...ادامه]

ماده62 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت حق اشتغال در داخل شركت و شرکتهاي فرعي تابعه را [...ادامه]

ماده63 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد تخلفاتي كه در انجام وظايف خود، مطابق اين اساسنامه [...ادامه]

ماده64 ـ سال مالي شركت از اول فروردين‌‌ماه هر سال شروع مي‌شود و در پايان اسفندماه همان سال [...ادامه]

ماده65 ـ شرکت مكلف است دفاتر خود را براساس مقررات قانون تجارت و آيين‌نامه‌هاي اجرائي مصوب مجمع عمومي [...ادامه]

ماده66 ـ شركت مكلف است صورتهاي مالي اصلي و تلفيقي هر سال خود را مطابق استانداردهاي حسابداري تنظيم [...ادامه]

ماده67 ـ در تنظيم صورتهاي مالي هر سال بايد همان رويه‌هاي حسابداري كه در سال مالي قبل به‌كار [...ادامه]

ماده68 ـ ميزان استهلاک نسبت به انواع دارايي‌هاي شركت طبق معيارهاي متداول در صنعت نفت به پيشنهاد هيأت‌مديره [...ادامه]

ماده69 ـ سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. [...ادامه]

ماده70ـ کليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي شرکت و شرکتهاي فرعي [...ادامه]

ماده71ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش مايعات گازي، نفتا، گوگرد و ساير مشتقات نفتي و ساير درآمدهاي [...ادامه]

ماده72ـ سود خالص شركت عبارت است از سهم شركت از درآمدهاي موضوع مواد (70) و (71) اين [...ادامه]

ماده73ـ سود قابل تقسيم عبارت از سود خالص شركت به‌علاوه سودهاي قابل تقسيم سالهاي قبل که تقسيم [...ادامه]

ماده74ـ پس از تصويب صورتهاي مالي در مجمع‌عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن، كه [...ادامه]

ماده75ـ ‌شركت مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي طرحهاي عمليات بالادستي نفت كه به تأييد وزير [...ادامه]

ماده76ـ حق برداشت از حسابهاي شركت با امضاي مديرعامل و مدير امور مالي شركت مي‌باشد كه حسب [...ادامه]

ماده77ـ به‌منظور اعمال نظارت مستمر بر حسن جريان امور عملياتي، مالي، معاملاتي و قراردادهاي شركت و شركتهاي [...ادامه]

ماده78ـ اعضاي هيأت‌مديره، مديرعامل، حسابرس مستقل و بازرس قانوني و كاركنان شركت و شرکتهاي طرف قرارداد حق [...ادامه]

ماده79ـ هيأت مديره شركت موظف است به‌منظور خودكفايي، رقابت‌پذيري جهت افزايش توان صادراتي و ارتقاي توان مهندسي، [...ادامه]

ماده80 ـ شركت در تأمين رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگي و ديني، آموزش و خدماتي، تفريحات سالم [...ادامه]

ماده81 ـ رعايت مفاد مواد (29)، (30)، (37) تا (50)، (54)، (56) تا (63)، (67)، (68)، (78) و [...ادامه]

ماده82 ـ مواعد مندرج در اين اساسنامه تابع مقررات مندرج در مواد (443) تا (445) قانون آيين دادرسي [...ادامه]

ماده83 ـ در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با [...ادامه]

ماده84 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي پيش‌بيني‌شده در اين اساسنامه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن، تدوين [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هشتاد و چهار ماده و سي و يك تبصره در جلسه مورخ [...ادامه]