عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20738
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/29
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي]
مصوبه‌‌ شماره 300/6041 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق مطالعات طرح جامع شهرستان طبس به ناحيه خراسان جنوبي

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/2/6 موضوع الحاق مطالعات طرح جامع شهرستان طبس به مطالعات ناحيه خراسان جنوبي را با توجه به مصوبه مورخ 1394/4/16 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي مورد بررسي قرار داد و با عنايت به اصلاح تقسيمات کشوري و انتزاع شهر طبس از استان يزد و نيز با توجه به اينکه شهرستان طبس علي‌رغم وسعت زياد از نظر جمعيت قابل تبديل به ناحيه مستقل نيست، با الحاق مطالعات شهرستان طبس به مطالعات ناحيه خراسان جنوبي موافقت نمود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي