عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20738
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/29
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان]
مصوبه‌‌ شماره 300/6043 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بندرگز

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/2/6 پس از استماع گزارش طرح جامع شهر بندرگز و صورتجلسه کميته فني مورخ 1394/9/14 مقرر نمود:
1ـ اراضي واقع در حريم 60 متر درياي خزر در اجراي قانون اراضي مستحدث و ساحلي از محدوده شهر خارج گردد.
2ـ رعايت مفاد مصوبه مورخ 1370/10/9 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط نحوه استفاده از زمين‌هاي واقع در معرض خطر بالا آمدن آب درياي خزر، و ساير حرائم تأسيساتي در ضوابط و مقررات طرح لحاظ گردد.
3ـ پس از بررسي خروج اراضي کشاورزي از محدوده شهر و همچنين خروج شهرک صنعتي بندرگز از حريم شهر در صورت شمول قانون شهرکهاي صنعتي مصوب هيأت وزيران، سند نهائي تنظيم و ابلاغ شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي