عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20738
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/29
  • دستگاه مجری:[شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان]
مصوبه‌‌ شماره 300/6039 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/2/18

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر بروجرد

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/2/6 مقرر نمود:
پيرو تکليف مصوبه مورخ 1394/12/17 شوراي عالي در خصوص باغات موسوم به 250 هکتاري بروجرد، و بازديد اعضاي منتخب کميته فني شامل نمايندگان وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت کشور و دبيرخانه شوراي عالي مورخ 1395/1/18 از باغات مذکور به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1ـ کليه ساخت و سازهايي که بدون مجوز از کميسيون ماده 5 ايجاد شده‌اند، مشتمل بر جايگاه سوخت ـ دانشگاه علمي کاربردي شهرداري ـ ورزشگاه کارگران و ساخت و سازهاي مربوط به نيروي انتظامي در جنوب شرقي کوي پزشکان، صريحاً مغاير قانون است و برخورد جدي و شکايت از متخلفان به مراجع قضايي براي ساخت و سازهاي انجام شده و دستور توقف براي موارد در حال احداث خصوصاً در مورد ساخت و سازهاي واقع در جنوب شرقي کوي پزشکان مورد تأکيد مي‌باشد. موضوع توسط اداره جهاد کشاورزي و اداره راه و شهرسازي استان پيگيري و گزارش اقدامات انجام شده به دبيرخانه شورا ارسال گردد. (مطابق پيوست 1)
2ـ در خصوص اراضي اختصاص يافته به مصلي باعنايت به اقدامات اجرائي صورت گرفته و با توجه به غيرزراعي بودن اراضي با تثبيت اراضي در حد ساخت و ساز انجام گرفته موافقت و مقرر گرديد مابقي اراضي بعنوان پارک و فضاي سبز تثبيت شود.
3ـ درخصوص زمين اختصاص يافته به پروژه حاميان کيش، ضمن تأكيد برتخلف آشکار مراجع استاني و ضرورت پيگيري و برخورد مراجع ذيربط در صدور پروانه براي پروژه مذكور مقرر گرديد:
3ـ1ـ پروژه با توجه به مغايرت صريح با مصوبه شوراي عالي و حتي مصوبه كميسيون ماده 5 استان، متوقف و طرح معماري مورد بازنگري قرار گرفته و به تأييد دبيرخانه شوراي عالي برسد. در اين بازنگري كل سطح اشغال بنا، محدود به ساخت و ساز ايجاد شده باشد و از توسعه طرح در عرصه‌هاي مجاور خصوصاً باغهاي مجاور خودداري گردد.
3ـ2ـ كليه عرصه‌هاي باز پروژه در بخش‌هاي جنوبي و شمالي بعنوان پارك و فضاي سبز عمومي در اختيار شهر و شهروندان قرار گيرد. هر گونه صدور پروانه جديد براي اين پروژه منوط به تحقق اين بند مي‌باشد.
4ـ در مورد اراضي مد نظر جهت احداث هتل 5 ستاره، ضمن مخالفت با مصوبه كميسيون ماده 5 استان در اين خصوص پيشنهاد مي‌گردد مكان‌يابي هتل مذكور در ساير اراضي (متعلق به مالك مذكور از جمله زمين واقع در تپه گردشگري چغاخور) و در غير اينصورت در تلفيق و تركيب با پروژه حاميان كيش بدون افزايش محدوده پروژه حاميان كيش (مطابق موارد مندرج در بند سه فوق) ارائه گردد.
5 ـ مقرر مي‌گردد جهت صيانت از باغات و استفاده از آنها به عنوان يكي از نقاط هويت بخش شهر بروجرد طرح ويژه يكپارچه سامان‌دهي باغات در مقياس طراحي شهري توسط شهرداري و اداره کل راه و شهرسازي استان تهيه و پس از تصويب در كميسيون ماده 5 استان جهت تائيد به كميته تخصصي طراحي شهري شوراي عالي ارائه گردد.
6 ـ مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 1381/4/8 درخصوص تغيير كاربري فضاي سبز به مسكوني به مساحت 13800 مترمربع و تغيير كاربري از مسكوني به فضاي سبز به مساحت 22360 مترمربع مورد تائيد مي‌باشد (مطابق پيوست 2)
7ـ مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 1384/4/21 درخصوص تغيير كاربري از مسكوني به فضاي سبز به مساحت 14764 مترمربع و تغيير كاربري از فضاي سبز به مسكوني به مساحت6580 مترمربع و جابجايي خيابان 12 متري (مطابق پيوست 3) مورد تأئيد مي‌باشد.
8 ـ مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 1381/3/4 جهت احداث پارک بانوان به مساحت 5/16 هكتار (مطابق پيوست 4) مورد تأئيد مي‌باشد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي