عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20738
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/29
  • دستگاه مجری:[دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي]
مصوبه‌‌ شماره 21535/ت53111ك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1395/2/26

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسين ملك‌زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 1395/2/12 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 1392/6/5 تصويب كردند:
آقاي محمدحسين ملك‌زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار جايگزين آقاي احمد خرم مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 1395/2/12 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري