عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی: 20732
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ شماره 490919 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/2/13

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره‌برداري بهينه از خدمات «پژوهشكده امور اقتصادي»

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 1394/12/1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور بهره‌برداري بهينه از خدمات «پژوهشكده امور اقتصادي» تصويب نمود:
1ـ تصويب‌نامه شماره 3401/200 مورخ 1390/2/19 شوراي عالي اداري، موضوع انتزاع «پژوهشكده امور اقتصادي» از وزارت امور اقتصادي و دارايي و واگذاري آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري لغو و پژوهشكده مزبور مجدداً به وزارت امور اقتصادي و دارايي الحاق مي‌گردد.
2ـ به منظور تعيين تكليف اموال، دارايي‌ها، تعهدات، نيروي انساني و تشكيلات مربوط به انتزاع پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه علامه طباطبايي) و انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد.
3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و نتايج آن را به دبيرخانه شوراي عالي اداري ارايه مي‌نمايد.
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني