عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20732
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 18526/ت52995هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/19

تصويب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي دو قطعه از آزادراه شش خطه كنارگذر شرقي اصفهان

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/15 به پيشنهاد شماره 02/100/70019 مورخ 1394/12/24 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس «وزارت» ناميده مي‌شود مجاز است براي اجراي دو قطعه از آزادراه شش خطه كنارگذر شرقي اصفهان حدفاصل آزادراه كاشان ـ اصفهان تا اتصال به بزرگراه اصفهان ـ نايين به طول حدود (63) كيلومتر شامل تكميل مطالعات، احداث و تكميل آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري و انتقال آن به وزارت نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزادراه شرق سپاهان كه از اين پس «طرف مشاركت» ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند. در اجراي ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، اين مشاركت از نوع (الف) مي‌باشد.
2ـ طرف مشاركت عهده‌دار تأمين مالي پروژه تا مرحله بهره‌برداري و تسويه حساب كامل هزينه‌ها مي‌باشد. وزارت نيز بخشي از احتياجات سرمايه‌گذاري حداكثر به ميزان سي‌درصد (30%) هزينه‌ها را تعهد و از محل اعتبار طرح مشاركت در احداث آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان به شماره طبقه‌بندي (40702080) قوانين بودجه سنواتي و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و طبق قرارداد منعقده به حساب طرف مشاركت واريز مي‌نمايد.
3ـ پيش‌بيني اوليه دوران مشـاركت معـادل دوازده (12) سـال مشتمـل بر دو سال دوره احداث و تكميل و ده سال دوره بهره‌برداري خواهد بود. در هر حال دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي‌باشد.
4ـ نرخ سود دوران مشاركت (شامل دوره احداث و دوره بهره‌برداري) شناور و معادل حداكثر سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بلندمدت يكساله اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هر سال به علاوه چهاردرصد (4%) تعيين مي‌شود.
5 ـ مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و تأمين هزينه‌هاي آن در دوران مشاركت طبق ضوابط و مشخصات اعلامي از سوي وزارت برعهده طرف مشاركت مي‌باشد و پس از خاتمه دوران مشاركت، آزادراه و تأسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي‌يابد.
تبصره ـ حسابرسي طرف مشاركت در طول دوران مشاركت برعهده حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
6 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات حاكم بر طرح‌هاي عمراني مي‌باشد.
7ـ وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش‌بيني كند.
8 ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 23874/ت30661هـ مورخ 1383/5/14 شده و وزارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف هستند نسبت به تعيين تكليف قرارداد مشاركت و تسويه حساب با سرمايه‌گذار قبلي در چارچوب ماده (14) قرارداد مشاركت شماره 1031/83 مورخ 1383/5/14 اقدام كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه