عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20732
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 17382/ت51434هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/15

تصويب‌نامه در خصوص انتقال سهام واگذار شده شركت سنگ آهن مركزي ايران به شركت فولاد خوزستان

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/8 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور و ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ـ مصوب 1394ـ تصويب كرد:
1ـ سهام واگذار شده شركت سنگ آهن مركزي ايران به شركت فولاد خوزستان به درخواست و توافق خريدار با همان شرايط واگذار شده، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل مي‌شود.
2ـ بدهي سازمان تأمين اجتماعي به دولت بابت اين واگذاري شامل ثمن معامله (اعم از حصه نقدي و اقساطي آن) و ساير تعهدات مالي مربوط به ميزان مورد تأييد سازمان خصوصي‌سازي، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه موضوع بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، از محل مطالبات قطعي شده تا پايان سال 1392 سازمان تأمين اجتماعي از دولت (به ميزان مورد تأييد سازمان حسابرسي) قابل تسويه مي‌باشد.
3ـ وجه التزام ناشي از تأخير در تأديه ثمن معامله به ميزان مازاد بر سود سهام تقسيم شده بعد از واگذاري سهام به شركت فولاد خوزستان با تصويب هيأت واگذاري براي سازمان تأمين اجتماعي منظور نخواهد شد.
4ـ با تصويب قانون بودجه سال 1395 كل كشور، اوراق تسويه صادر شده، از تاريخ 1395/1/1 براساس قانون ياد شده اعمال حساب مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح