عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][ديوان محاسبات كشور][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 15199/ت52534هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/12

آييننامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)(نحوه و زمان‌بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي)

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
ديوان محاسبات كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/8 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مؤسسات و نهادهاي عمومي [...ادامه]

ماده2ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله شهرداري‌ها از ابتداي سال 1395 موظفند رويدادهاي مالي [...ادامه]

ماده3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه كاربرگ (فرم)هاي عملكرد بودجه مطابق استانداردهاي حسابداري بخش [...ادامه]

ماده4ـ معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور، تمهيدات لازم براي ابلاغ شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي شناسايي [...ادامه]

ماده5 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به منظور استقرار بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، حداكثر تا [...ادامه]

ماده6 ـ ذي‌حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود از طبقه‌بندي (كدينگ) يكپارچه نظام [...ادامه]

ماده7ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي ديوان محاسبات كشور نسبت به راه‌اندازي «پايگاه [...ادامه]

ماده8 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه