عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][بنياد شهيد و امور ايثارگران][سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران][سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ شماره 14574/ت50559هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/11

آييننامه اجرايي ماده (64) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/5 به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ـ مصوب 1391ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه