عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت آموزش و پرورش][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 13897/ت52163هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/8

آييننامه نحوه آموزش اتباع خارجي

وزارت دادگستري ـ وزارت کشورـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور خارجه ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/1 به پيشنهاد شماره 8269/01/94 مورخ 1394/4/20 وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه نحوه آموزش اتباع خارجي را به شرح زير تصويب کرد:


روابــــط صریـــــــــح