عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 15185/ت53057هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/12

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/8 به پيشنهاد شماره 7980/56 مورخ 1395/1/31 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ و ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ تصويب كرد:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه تا سقف مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ دوميليارد (2.000.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دوميليارد (2.000.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح