عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت آموزش و پرورش][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ شماره 13894/ت52314هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/8

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/1 به پيشنهاد شماره 96247/و مورخ 1394/5/24 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ مصوب 1383ـ تصويب كرد: