عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ شماره 100292/95/ش شوراي عالي فضاي مجازي در تاریخ 1395/02/06
شماره:
جناب آقای جاسبی رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


در اجراي تبصره ماده 11 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي، مصوبات جلسه بيست و هشتم مورخ 14/1/1395 شوراي عالي فضـاي مجازي به شرح ذيـل براي درج در روزنامه رسمـي ارسـال مي‌شود. خواهشمنـد است دستور فرماييد اقـدام لازم معمـول و سه نسخه از اصـل روزنامه را بـه ايـن مركز ارسـال نمايند

تصميم‌گيري در خصوص شوراهاي عالي موازي با شوراهاي عالي فضاي مجازي


براساس بند يك حكم مورخ 1394/6/14 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص انحلال شوراهاي عالي موازي، شوراي عالي فضاي مجازي در جلسه بيست و هشتم مورخ 1395/1/14 مواد ذيل را تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح