عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ شماره 12142/ت52736هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/5

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها،تأييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/1 به پيشنهاد شماره 177035 مورخ 1394/9/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
متن زير جايگزين ماده (6) آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري موضوع تصويب‌نامه شماره 99598/ت41586ک مورخ 1388/5/17 مي‌شود:
ماده6 ـ سازمان خصوصي سازي موظف است آگهي عرضه سهام بنگاه‌هاي يادشده، شامل موارد مندرج در مواد (7) و (8) اين آيين‌نامه را در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي خود منتشر نمايد. درج خلاصه‌اي از آگهي فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاري، درصد سهام يا دارايي مورد واگذاري، روش واگذاري، ارزش پايه معامله، ميزان بخش نقدي و اقساطي معامله و زمان برگزاري مزايده، حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم ضروري مي‌باشد. ساير موارد قابل درج در آگهي روزنامه منوط به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري مي‌باشد. انتشار آگهي حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده روز و با ذكر روش واگذاري انجام مي‌پذيرد. عرضه سهام حداقل بيست روز پس از انتشار اولين آگهي در روزنامه مجاز خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه