عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بنياد شهيد و امور ايثارگران][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 12147/ت52488هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/5

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره 204419/ت41829هـ مورخ 1387/11/7 و شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 هيأت وزيران

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/1 به پيشنهاد شماره 141935/60 مورخ 1394/6/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
بندهاي (2)، (3) و (4) تصويبنامه شماره 204419/ت41829هـ مورخ 1387/11/7 و جزءهاي (2)، (3) و (4) بند (الف) تصويبنامه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 و اصلاحات بعدي آنها حذف و متن زير به عنوان بند (2) و جزء (2) حسب مورد به تصويب‌نامههاي يادشده اضافه و شماره ساير بندها و جزءها به ترتيب اصلاح مي‌شود:
2- واردات خودرو با استفاده از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه منوط به رعايت
آييننامه ضوابط فني واردات خودرو و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه