عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][صندوق توسعه ملي]
مصوبه‌‌ شماره 12146/ت51271هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/02/05

آيين‌نامه کشت فراسرزميني

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق توسعه ملي
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/29 به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد
اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه کشت فراسرزميني را به شرح زير تصويب کرد: