عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ شماره 13198/ت52880هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/02/07

تصويب‌نامه در خصوص توقف واگذاري بيش از (49%)سهام پست بانك

وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/5 به پيشنهاد شماره 205902/62 مورخ 1394/11/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و با تأكيد بر ضرورت‌هاي موجود در تداوم حاكميت دولت در اداره پست بانك ايران، واگذاري بيش از (49%) سهام اين بانك تا تحقق كليه وظايف و مسئوليت‌هاي بانك در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته، متوقف مي‌گردد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح