عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي]
مصوبه‌‌ شماره 300/56271 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1394/10/13

2

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي
به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 1394/9/23، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهرنيشابور مبني بر بازنگري در مصوبه طرح جامع شهر نيشابور درمورد اراضي واقع در شرق شهرنيشابور ودرمجاورت جاده باغرود (شمال بيمارستان حكيم)، پيرو تصميمات جلسه مورخ 1394/1/17 خود، موضوع رامورد بررسي قرار داد و با توجه به ماهيت زراعي اراضي مذكور، به اتفاق آرا، ضمن تاييد نظريه قبلي برخروج اراضي مذكور از محدوده شهر نيشابور تاكيد نمود.
مراتب جهت استحضاروصدوردستورانعكاس اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي